pl gb
2015-08-05 13:33:00

Szkolenie z zakresu zarządzania projektami IT - zapytanie ofertowe

 Szczecin, 05.08.2015 r.

 

Zapytanie o cenę

 

Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. jako realizator projektu „Przetwarzanie w chmurze dla rozwoju miast cyfrowych – faza rozwoju Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zaprasza do składania ofert na realizację szkolenia: „Szkolenie z zakresu zarządzania projektami IT

Zamawiający: Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o., ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn w każdym czasie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego:

1)      Szkolenie z zakresu zarządzania projektami IT, będzie składało się z następujących modułów:

 1. Zwinne zarządzanie produktem (1h) 
  Omówienie zwinności i jej znaczenia dla osób zarządzających produktem i jego realizacją.
   
 2. Zarządzanie produktem przy użyciu wartości (1h)
  Moduł poświęcony wartości oprogramowania, czynnikom, którymi należy się kierować się przy jej ustalaniu i wykorzystaniu wartości w procesie planowania przedsięwzięcia.
   
 3. Planowanie w ujęciu zwinnym (1h) 
  Omówione zostają zagadnienia takie jak planowanie dokładnie na czas (ang. just-in-time), horyzonty planistyczne oraz poziomy szczegółowości planowania.
   
 4. Zarządzanie wymaganiami (1h)
  Rejestr Produktu (Product Backlog) jest paliwem, które napędza zespół wytwórczy, a jego utrzymanie jest jednym z podstawowych obowiązków właściciela produktu. Uczestnicy uczą się sposobów porządkowania i wartościowania elementów rejestru produktowego. Dowiadują się jak przy jego pomocy zarządzać wartością, zależnościami, niepewnością i ryzykiem. Uczą się także jak współpracować z zespołem w zakresie wyceny elementów rejestru.
   
 5. Wartościowy przyrost, wartościowe wydanie (1h)
  Czym jest przyrost oprogramowania, co oznacza on dla odbiorcy oraz jakie znaczenie ma dla wytwórcy? Ten moduł omawia w jaki sposób optymalizować wartość dostarczaną wraz z każdym wydaniem oprogramowania odbiorcy.
   
 6. Zarządzanie wydaniami oprogramowania (1h)
  Zarządzanie procesem wydaniowym w zwinny i efektywny kosztowo sposób. Przygotowanie planu wydaniowego oraz dostosowywanie się do realiów odkrywanych podczas przygotowywania i realizacji przyrostu oprogramowania.
   
 7. Monitorowanie i ocena przebiegu prac oraz Całkowity koszt posiadania (Total Cost of Ownership, TCO) (1h)
  Omówienie miar i technik monitorowania stanu prac. Uczestnicy dowiadują się, dlaczego jedne miary są lepsze niż inne oraz w jaki sposób wykorzystać punkty odniesienia w ocenie projektu. Nakreślone zostaną podstawowe sposoby raportowania stanu prac. Właściwa identyfikacja i analiza wszystkich kosztów realizacji przedsięwzięcia jest podstawą pomyślnego zarządzania procesem wytwarzania oprogramowania. Czy maksymalizacja wartości pojedynczego wydania jest odpowiednim krokiem w kierunku optymalizacji wartości produktu lub systemu jako całości? Czy wytworzone oprogramowanie zalicza się do aktywów firmy?
   
 8. Skala. Wieloprojektowość, wielozespołowość, rozproszoność (1h)
  Wykorzystanie zdobytej wiedzy w środowisku rozległej organizacji wytwarzającej oprogramowanie na potrzeby wielu odbiorców. Omówione zostaną strategie podziału domeny, kompozycji zespołów projektowych a także specyficzne techniki ułatwiające realizację projektów dużej skali.  

2)      Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia.

3)      Czas trwania szkolenia: 8 godziny.

4)      Liczebność grupy szkoleniowej: 13-15 osób.

5)      Termin szkolenia – 1 październik 2015 r.

6)      Miejsce szkolenia: miasto Szczecin, ul. Cyfrowa 6.

7)      W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Przygotowania, przeprowadzenia oraz zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego szkolenia poprzez zapewnienie wykładowcy z odpowiednimi kwalifikacjami i biegłą znajomością tematyki programu szkolenia, a także poprzez nadzór nad szkoleniem i weryfikację jakości prowadzenia przez wykładowcę.
 2. Zapewnienia każdemu uczestnikowi szkolenia materiałów szkoleniowych zawierających, co najmniej wydruk prezentacji szkoleniowych w segregatorze/ podręczników, materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania.
 3. Sprawdzania listy obecności uczestników szkolenia.
 4. Prowadzenia list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych Wykonawcy, materiałów edukacyjnych .
 5. Prowadzenia dziennika zajęć.
 6. Prowadzenia dokumentacji fotograficznej w trakcie szkolenia.
 7. Przygotowania dla każdego uczestnika po zakończeniu szkoleń raportu z obserwacji uczestników.
 8. Przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej na początku i na końcu szkolenia.
 9. Dostarczenia zaświadczenia ukończenia szkolenia.

8)      W ramach zlecenia Wykonawca powinien wycenić koszt szkolenia wraz ze wszystkimi opłatami pobocznymi (w tym nocleg trenera, wyżywienie oraz dojazd) i wyliczyć ją do całościowej ceny szkolenia. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia zmieni się program szkolenia, odgórne zasady realizacji szkoleń, Wykonawca obowiązany jest oferować szkolenie według nowego, zmienionego programu.

9)      Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie brał pod uwagę kryterium najniższej ceny – 100%.

Oferta, o której mowa powyżej  powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 i zawierać niezbędne elementy:

 1. Nazwę i adres Wykonawcy.
 2. Aktualny Wyciąg z KRS/zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej/wypis z ewidencji gospodarczej (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).
 3. Opis oferty spójny z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 4. Wykaz personelu legitymującego się niezbędnym  doświadczeniem  wymaganej tematyce.
 5. Wartość oferty w kwocie PLN (netto + VAT zw.).
 6. Formularz ofertowy winien być parafowany na każdej stronie przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
 7. Termin związania ofertą 30 dni.
 8. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie w siedzibie Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o. do dnia 14 sierpnia 2015 r.  do godz. 14.00 pod adresem: Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o., ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin.  Z dopiskiem: projekt „Przetwarzanie w chmurze dla rozwoju miast cyfrowych – faza rozwoju   – oferta „Szkolenie z zakresu zarządzania projektami IT

Osoba do kontaktu: Katarzyna Wiśniewska  tel: 91 85 22 918, mail: kwisniewska@spnt.pl.

 

Do pobrania
Zapytanie_o_cene_szkolenie_zaradzanie_proj._IT
 - PDF
Zapytanie o cenę szkolenie zarządzanie proj. IT - .doc
umowa_szkolenie_zarządzanie_projektami_IT - PDF 
Umowa szkolenie zarządzanie projektami IT - .doc 

 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

 

OFERTA

 

 

 

Dane Zamawiającego:

Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.

ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin

 

Dane Oferenta:

a/ Nazwa oferenta…………………………………………………………………………………………………………………………

b/ Adres oferenta ………………………………………………………………………………………………………………………….

c/ Osoba upoważniona do kontaktów: …………………………………………………………………………………………

    Tel. …………………………………………………………… mail: …………………………………………………………………….

d/NIP…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

e/ REGON……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Oświadczam, że:

 

 1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe deklaruję wykonanie szkolenia wg przedstawionych w zapytaniu ofertowym wymogów i zasad, we wskazanym przez Zamawiającego terminie.
 2. Cena za wykonanie oferty wynosi netto ………………………………………….. brutto ……………………………………………….
 3. Oświadczam, że posiadam doświadczenie w realizacji oferowanych szkoleń i dysponuję zespołem osób niezbędnych do ich wykonania we wskazanym terminie.
 4. Oświadczam, że w razie w razie wyboru oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach wskazanych w projekcie.
 5. Dysponuję środkami finansowymi zapewniającymi należyte wykonanie zlecenia.
 6. Nie podlegam wykluczeniu z możliwości realizacji zamówienia, bowiem nie jestem powiązany z Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności przez:

a/ uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,

b/ posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,

c/ pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d/ pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Jestem związany z ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

 

………………………………………                                                         ……………………………………………

Data                                                                                     pieczęć firmowa i czytelny podpis osoby  upoważnionej do reprezentowania Oferenta

 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.