pl gb

28/12/2010 S251 Roboty budowlane - Budowa i Wyposażenie I etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej.

PL-Szczecin: Roboty budowlane

2010/S  251-385768

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Niemierzyńska 17A
Do wiadomości: Grzegorz Fiuk
71-441 Szczecin
POLSKA
Tel.  +48 918522911
E-mail: inwestycje@spnt.pl
Faks  +48 914336053

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.spnt.pl

Adres profilu nabywcy http://www.spnt.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Podmiot prawa publicznego
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Budowa i Wyposażenie I etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług

Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Polska, województwo zachodniopomorskie, Szczecin.

Kod NUTS PL425

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Budowa Parku Naukowo-Technologicznego „Pomerania" - etap 1 obejmuje następujące roboty budowlane:
1. roboty rozbiórkowe:
a. mur i murki,
b. kort tenisowy o nawierzchni betonowej,
c. boiska szkolne;
2. budowa dwóch boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boisk, dojściami, dojazdami, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem;
3. budowa garażu podziemnego na 116 stanowisk dla samochodów osobowych
a) pow. garażu podziemnego - 4 310,44 m2;
4. budowa 3 budynków biurowych:
a) Budynek Centrum Komputerowego:
- pow. użytkowa: 1 760,25 m2,
b) Budynek Inkubatora Przedsiębiorczości:
- pow. użytkowa: 4 489,56 m2,
c) Budynek Centrum Innowacji:
- pow. użytkowa: 5 187,50 m2;
5. budowa układu dróg wewnętrznych i parkingów;
6. budowa dojść pieszych;
7. nasadzenia zieleni wysokiej, średniej i niskiej;
8. budowa niezbędnej infrastruktury technicznej;
9. przebudowa układu komunikacyjnego poza terenem działki;
10. z zakresu przedmiotu zamówienia wyłącza się dostawę i montaż urządzeń aktywnych systemu teleinformatycznego, które będą przedmiotem odrębnego zamówienia. Powyższe ma na celu dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej obiektów do rozwiązań technicznych, które będą obowiązywały w okresie eksploatacji obiektu.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 32410000, 32412100, 32420000, 32421000, 45100000, 45110000, 45111291, 45111300, 45200000, 45212220, 45214600, 45214610, 45214620, 45230000, 45231000, 45231100, 45231110, 45231300, 45231400, 45231600, 45232000, 45232100, 45232130, 45232140, 45232150, 45232200, 45232210, 45232220, 45232221, 45232300, 45232310, 45233140, 45262500, 45262400, 45262410, 45262420, 45300000, 45310000, 45311000, 45311100, 45311200, 45312100, 45314000, 45314320, 45315100, 45316100, 45324000, 45330000, 45331000, 45331100, 45331200, 45331210, 45331211, 45331220, 45332000, 45332300, 45332400, 45410000, 45420000, 45421000, 45421100, 45421140, 45421146, 45421152, 45430000, 45431000, 45431100, 45431200, 45432000, 45432111, 45440000, 45442000, 45442100, 45443000, 45450000

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Tak

II.1.8)Podział na części

Nie

II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

Nie

II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres

86 957 991,21 PLN netto z uwzględnieniem zamówień uzupełniajacych. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, ponieważ zamówienie podstawowe zostaje udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego w wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.2)Opcje

Nie

II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Rozpoczęcie 1.5.2011. Zakończenie 31.1.2013

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje

1. Wadium w wysokości: 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) może być wnoszone w jednej lub kilku formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275).
2. Gwarancja i rękojmia za wady.
1) Na zrealizowany przez siebie przedmiot umowy Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady licząc od dnia Wydania Świadectwa Przejęcia.
2) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie wynikającym z warunków umowy gwarancyjnej. Okres gwarancji i rękojmi za wady zostaje przedłużony o czas naprawy.
3) Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
4) Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi (gwarancji), jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi (gwarancji).
5) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wynikającym z warunków umowy gwarancyjnej, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz środków własnych Spółki.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy winni ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). Przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia rozumie się również wspólników spółki cywilnej.
Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Tak
Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz „Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla Robót Inżynieryjno - Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego" (czerwony FIDIC), pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008. Wykonawca musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, a w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów i materiałów stosowanych w budownictwie, w szczególności przepisów wskazanych w rozdziale II pkt 2 SIWZ.

III.2)WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Numeracja za SIWZ:
1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców dla poszczególnych zadań zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.
6. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych (lecz nie ekonomicznych) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
4. Potwierdzenie przez wykonawców braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, opisanych szczegółowo w rozdziale VIII SIWZ, nastąpi w oparciu o analizę przedłożonych przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa poniżej:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale VIII ust. 1-3 oraz w rozdziale VIII ust. 4 pkt 4.2) SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale IX ust. 4 SIWZ.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 1 SIWZ:
1) pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
8. Dokumenty, o których mowa w rozdziale IX ust. 7 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w rozdziale IX ust. 7 pkt 1 lit. b SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 7 i 8 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia rozdziału IX ust. 8 SIWZ stosuje się odpowiednio.
10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
11. Dokumenty, o których mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 1)-6) oraz ust. 4 - 9 SIWZ są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale IX ust. 5 i 6 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
15. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
16. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Numeracja za SIWZ.
1. Potwierdzenie przez wykonawców spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych szczegółowo w rozdziale VIII SIWZ, nastąpi w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), a także analizę przedłożonych przez wykonawców oświadczeń lub dokumentów, o których mowa poniżej:
4) części sprawozdania finansowego w postaci bilansu oraz rachunku zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o ww. częściach badanego sprawozdania, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie dwa zamknięte lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
5) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
6) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
6. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 4 pkt 4.2) SIWZ, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 5) SIWZ, dotyczącej tych podmiotów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Numeracja za SIWZ.
4. Warunkiem szczególnym w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej jest wykazanie, że Wykonawca:
4.1) osiągał przychód netto ze sprzedaży w kwocie co najmniej 25 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów PLN) rocznie, w okresie nie dłuższym niż ostatnie 2 lata obrotowe, zamknięte przez niego na dzień składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
4.2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów PLN);
4.3) posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów PLN) na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia.

III.2.3)Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Numeracja za SIWZ.
1. Potwierdzenie przez wykonawców spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych szczegółowo w rozdziale VIII SIWZ, nastąpi w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), a także analizę przedłożonych przez wykonawców oświadczeń lub dokumentów, o których mowa poniżej:
1) wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;
2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;
3) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Numeracja za SIWZ.
2. Warunkiem szczególnym w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia jest wykazanie, że Wykonawca:
1) wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu użyteczności publicznej, takiego jak np. budynek biurowy (122 PKOB), budynek transportu i łączności (124 PKOB), ogólnodostępny obiekt kulturalny, budynek o charakterze edukacyjnym, budynek szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynek kultury fizycznej (126 PKOB), zawierającego instalacje teletechniczne, w tym serwerownię, odpowiadającego swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. o wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów PLN) netto i co najmniej jednego obiektu będącego zagospodarowanym terenem sportowym przeznaczonym do uprawiania sportów na świeżym powietrzu, takich jak np. piłka nożna, baseball, rugby, sporty wodne, lekkoatletyka, wyścigi samochodowe, rowerowe lub konne, odpowiadającego swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy PLN) netto.
3. Warunkiem szczególnym w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest wykazanie, że Wykonawca:
3.1) dysponuje lub będzie dysponował do wykonania niniejszego zamówienia następującymi osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia:
3.1.1) kierownik budowy - wskazana osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:
- łącznie, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy, w tym co najmniej przy 1 robocie budowlanej w zakresie obiektów użyteczności publicznej,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących w Polsce przepisów albo w innym państwie, a które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcji obiektu;
3.1.2) kierownik robót sanitarnych - wskazana osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:
- łącznie, co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót sanitarnych, w tym co najmniej przy 1 robocie budowlanej w zakresie obiektów użyteczności publicznej,
- posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami sanitarnymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących w Polsce przepisów albo w innym państwie, a które uprawniają do kierowania robotami sanitarnymi w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
3.1.3) kierownik robót elektrycznych - wskazana osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:
- łącznie, co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót elektrycznych, w tym co najmniej przy 1 robocie budowlanej w zakresie obiektów użyteczności publicznej,
- posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących w Polsce przepisów albo w innym państwie, a które uprawniają do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
3.1.4) kierownik robót telekomunikacyjnych - wskazana osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:
- łącznie, co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót telekomunikacyjnych, w tym co najmniej przy 1 robocie budowlanej w zakresie obiektów użyteczności publicznej,
- posiadać uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących w Polsce przepisów albo w innym państwie, a które uprawniają do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń teletechnicznych bez ograniczeń.

III.2.4)Zamówienia zastrzeżone

Nie

III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

SPNT/ZP/02/2010

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Nie

IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 2.2.2011 - 09:00
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2.2.2011 - 09:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w dniach 90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 2.2.2011 - 10:00

Miejsce

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin. POLSKA - sekretariat (parter).

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Tak
Otwarcie ofert jest jawne.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

VI.3)INFORMACJE DODATKOWE

Data rozpoczęcia realizacji zamówienia - od dnia zawarcia umowy z wykonawcą. Termin określony w pkt II.3 ogłoszenia jest terminem, który może ulec zmianie, ze względu na przebieg niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Data zakończenia jest datą ostateczną.
Wymagany przez Zamawiającego termin zakończenia robót budowlano-montażowych: 31.12.2012 r.
Zakończenie przedmiotu zamówienia, tj. Wydanie Świadectwa Przejęcia robót budowlano-montażowych: 31.1.2013 r.
W razie potrzeby przekazania Wykonawcy wydrukowanej wersji SIWZ wraz z załącznikami Zamawiający będzie wydawał dokumenty za pobraniem kosztów ich wydrukowania lub powielenia według rzeczywistych kosztów wydruku lub kopii.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy zawartej z Wykonawcą. Istotna zmiana umowy jest możliwa jedynie w przypadkach i na warunkach określonych w SIWZ, tj. zgodnie z klauzulą 13 Warunków kontraktowych FIDIC.
Zmiana postanowień umowy może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy na podstawie artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na wprowadzeniu zmian do projektu, przedłużeniu czasu na ukończenie, zmianie wynagrodzenia. Zmiany te następować będą na warunkach opisanych w Subklauzuli 13. - Zmiany i korekty, Subklauzuli 8.4. - Przedłużenie Czasu na Ukończenie, Subklauzuli 12.3 - Wycena.
2) W uzasadnionych wypadkach może nastąpić zmiana personelu wymienionego w § 3 umowy.
Wyciąg z treści subklauzuli 13. Zmiany i korekty:
13.1. Prawo do zmian.
Zmiany mogą być zainicjowane przez Inżyniera przed wydaniem Świadectwa Przejęcia dla Robót przez wydanie polecenia lub żądanie, skierowane do Wykonawcy, aby przedłożył ofertę na Zmianę.
Wykonawca wykona i będzie związany każdą Zmianą z wyjątkiem przypadku, kiedy Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera, że nie może w danym czasie uzyskać Dostaw, potrzebnych dla wykonania Zmiany. Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inżynier odwoła, potwierdzi lub zmieni swoje polecenie.
Każda Zmiana może obejmować:
(a) zmiany ilości danej pracy objętej Kontraktem, jakkolwiek nie każda taka zmiana stanowi Zmianę;
(b) zmianę jakości i innych cech charakterystycznych którejkolwiek części pracy;
(c) zmianę poziomu, pozycji, czy też warunków którejkolwiek części Robót;
(d) rezygnacja z którejkolwiek prac (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim);
(e) wszelkie dodatkowe prace, Urządzenia, materiały lub usługi konieczne dla Robót Stałych, włącznie z towarzyszącymi im Próbami Końcowymi, wierceniami i innymi próbami i pracami badawczymi; lub
(f) zmiany w kolejności i terminach wykonywania Robót.
Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian czy też modyfikacji Robót Stałych zanim i jeśli Inżynier nie poleci lub nie zatwierdzi Zamiany.
13.3. Procedura wprowadzania Zmian.
Jeżeli przed poleceniem zmiany Inżynier zażąda oferty, to Wykonawca winien odpowiedzieć tak szybko jak to będzie możliwe odpowiedzieć na piśmie, składając:
(a) opis proponowanej roboty, oraz program jej wykonania;
(b) oferty Wykonawcy koniecznych zmian w programie stosowane do klauzuli 8.3 [Program] i Czasu na Ukończenie; oraz
(c) ofertę Wykonawcy odnośnie wyceny Zmiany.
Tak szybko jak to będzie możliwe po otrzymaniu oferty Wykonawcy Inżynier winien na mocy klauzuli 13.2. [Analiza wartości] lub na innej podstawie odpowiedzieć przez zatwierdzenie, odrzucenie lub komentarze. Wykonawca nie będzie opóźniał żadnych robót w oczekiwaniu na odpowiedź.
Każde polecenie wykonania Zmiany, wraz z wymaganiami rejestracji Kosztów, winno być wystawione przez Inżyniera dla Wykonawcy, który winien potwierdzić jego otrzymanie.
Jeżeli Inżynier nie poleci ani nie zatwierdzi inaczej zgodnie z niniejszą klauzulą, to każda Zmiana winna być wyceniona zgodnie z rozdziałem 12 [Obmiary i wycena].

VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.  +48 224587801
Internet: http://uzp.gov.pl
Faks  +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga do sądu.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
7. Wobec pozostałych czynności odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.  +48 224587801
Internet: http://uzp.gov.pl
Faks  +48 224587800

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

23.12.2010

Załączniki:

Odpowiedzi na pytania:

Modyfikacje:

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.