pl gb

Rozstrzygnięte

/ Budowa i wyposażenie I etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej/Cyfrowej, kontynuacja inwestycji

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa,  adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Niemierzyńska 17A

Miejscowość: Szczecin

Kod pocztowy: 71-441

Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.

Tel.: +48 918522911

Osoba do kontaktów: Andrzej Feterowski

E-mail: biuro@spnt.pl

Faks: +48 914336053

Więcej informacji  można uzyskać pod adrese: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej: spólka  z ograniczoną odpowiedzialnością

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności: Sprawy gospodarcze i finansowe, wsparcie biznesu

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu  innych instytucji zamawiających: Instytucja  zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1) Opis :

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą : Budowa  i wyposażenie I etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej/ Cyfrowej,kontynuacja inwestycji

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji  dostawy lub świadczenia usług : roboty budowlane

Główne miejsce lub lokalizacja  robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Szczecin, ul. Niemierzyńska 17A; Polska

Kod NUTS:

II.1.3) Informacje  na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej  lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje  na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu  :

Dokończenie inwestycji Budowy 3 Budynków Biurowych z garażem podziemnym.
A) Budynek A-Centrum Komputerowe – Pow. Użytkowa: 1.760,25 M2
B) Budynek B-Inkubator Przedsiębiorczości – Pow. Użytkowa: 4.489,56 M2
C) Budynek C-Centrum Innowacji - Pow. Użytkowa: 5.187,50 M2
2. Budowa Układu Dróg Wewnętrznych I Parkingów
3. Budowa Dojść Pieszych
4. Nasadzenia Zieleni Wysokiej, Średniej i Niskiej
5. Budowa Infrastruktury Technicznej, w tym: wewnętrznych instalacji sanitarnych wod.-kan i wentylacyjno-
klimatyzacyjnych; wewnętrznych instalacji elektrycznych; instalacji teletechnicznych: SAP, SUG, SSWiN, BMS,
KD, LAN/TEL; przyłacza energetycznego; generatora prądu i zasilaczy awaryjnych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

 

Słownik główny

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny  przedmiot

45000000

 

Dodatkowe przedmioty

45300000

 

 

45400000

 

II.1.7) Informacje  na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Zamówienie jest objęte  Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części: To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia:

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Wartość podano z uwzględnieniem zamówień uzupełniających. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 40% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, ponieważ zamówienie podstawowe zostaje udzielone w trybie przetargu nieograniczonego a zamówienie uzupełniające jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego w wysokości 40% wartości zamówienia podstawowego.

Szacunkowa wartość bez VAT: 69589189.26 Waluta: PLN

II.2.2) Informacje  o opcjach: Opcje: nie

II.2.3) Informacje  o wznowieniach: Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: Okres  w miesiącach: 10

Sekcja III : Informacje  o charakterze prawnym,  ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1.Wadium należy wnieść w wysokości 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) w terminie do dnia
28.10.2013 r. do godziny 9:30. Decyduje moment wpływu (zaliczenia) środków na konto Zamawiającego.
2.Wadium może być wnoszone:
1)w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego:
- ING Bank Śląski O/Szczecin Nr konta: 04 1050 1559 1000 0022 6866 1788
lub
2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w sekretariacie Zamawiającego, pok. nr 2, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30.
3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
4.W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1)zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji – Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o.) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 8, bez potwierdzania tych okoliczności,
2)termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
5.Dokument przelewu należy opisać: „Wadium – SPNT/ZP/05/2013”.
6.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
7.Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona.
8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy:
1)Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie,
2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw. Zamawiający zwróci wadium jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
9.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8 ppkt 2).
10.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
11.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13.Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14.Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
15.W ofercie należy wpisać nr konta, na które Zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1.Cena Kontraktowa ma charakter ryczałtowy i może być zmieniona wyłącznie na podstawie postanowień Kontraktu.
2. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.
3.Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.
4.Wykonawca winien wnieśc Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej równowartość 10,0 % ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie.
5.Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z Subklauzulą 4.2 - Zabezpieczenie Wykonania .
6.Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną z kilku form dopuszczalnych na mocy stosownych przepisów prawa.
7.Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawiane przez Wykonawcę dla Zamawiającego.
8.Termin płatności faktur przejściowych i końcowej wynosi 30 dni, licząc od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.
9.Wykaz dokumentów niezbędnych do wystawienia faktury oraz tryb ich zatwierdzania następować będzie zgodnie Subklauzulą 14 - Cena Kontraktowa i Płatność.
10.Płatności będą dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy
11.Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna,  jaką musi  przyjąć  grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki: Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru  zawodowego lub handlowego:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
2)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
3)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
4)Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
5)Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 i 10-11 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
6)Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy mają obowiązek także złożyć:
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
3.Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:
1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: - Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
2)posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca: - w celu zweryfikowania rzetelności wykonawcy (art. 22 ust. 5 ustawy)
a)wykaże wszystkie, realizowane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, najważniejsze roboty budowlane polegające na przebudowie lub budowie obiektu kubaturowego o powierzchni użytkowej co najmniej 3.000 m2 oraz
b)wykaże, że wszystkie roboty wykazane w lit. a wykonał należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz - w celu wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy)
c)wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał najważniejsze roboty budowlane (i)minimum 1 robotę polegającą na przebudowie lub budowie obiektu kubaturowego o powierzchni użytkowej co najmniej 4.000 m2 w zakresie wielobranżowym, obejmującym wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych, instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych i teleinformatycznych oraz (ii)minimum 1 robotę polegającą na przebudowie lub budowie w obiekcie kubaturowym data center lub serwerowni o powierzchni użytkowej co najmniej 480 m2, w zakresie obejmującym wykonanie instalacji klimatyzacji precyzyjnej o mocy nie mniejszej niż 0,8 MW, instalacji elektrycznej wraz z systemem zasilania awaryjnego z agregatem o mocy nie mniejszej niż 0,6 MW, z urządzeniami UPS i rozdzielnią, sieci LAN/WAN, instalację systemu gaszenia gazem, systemu kontroli dostępu.
d)wykaże, że wszystkie roboty wykazane w lit. c) (i) i (ii) wykonał należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Roboty mogą być wykonane w jednym lub oddzielnych zamówieniach.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Opis warunku i sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
a)posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 8.600.000,00 zł bądź posiada łącznie środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 8.600.000,00 zł bądź posiada środki finansowe albo zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 8.600.000,00 zł.
b)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 1.000.000,00 zł. na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia;
c)osiągnął w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, przychód netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) rocznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Każdy z Wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności ekonomiczno-finansowej, ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
5) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten lub ci z Wykonawców składających ofertę wspólną, który lub którzy w ramach konsorcjum odpowiada/-ją za spełnienie tego warunku.
6) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion zł); W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten lub ci z Wykonawców składających ofertę wspólną, który lub którzy w ramach konsorcjum odpowiada/-ją za spełnienie tego warunku.
7) sprawozdania finansowe lub ich część (tj. rachunek zysków i strat lub dokumentu równoważnego w rozumieniu obowiązujących przepisów w zakresie standardów rachunkowości), a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten lub ci z Wykonawców składających ofertę wspólną, który lub którzy w ramach konsorcjum odpowiada/-ją za spełnienie tego warunku.
2)opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion zł); W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z Wykonawców składających, który spełnia postawiony warunek lub Wykonawcy wspólnie składający ofertę.
3)sprawozdania finansowe lub ich część (tj. rachunek zysków i strat lub dokumentu równoważnego w rozumieniu obowiązujących przepisów w zakresie standardów rachunkowości), a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z Wykonawców składających, który spełnia postawiony warunek lub Wykonawcy wspólnie składający ofertę.

III.2.3) Kwalifikacje  techniczne:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, dysponuje lub będzie dysponować minimum po jednej osobie na każde z wymienionych poniżej stanowisk:
a) Przedstawiciel wykonawcy odpowiedzialny za koordynację robót i przebieg budowy oraz współpracę z Zamawiającym, Wymagane kwalifikacje i doświadczenia zawodowe:
a.wykształcenie wyższe,
b.nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe łącznie w kierowaniu, nadzorowaniu, koordynacji lub zarządzaniu inwestycjami budowlanymi, w tym co najmniej jedną inwestycją realizowaną wg procedur FIDIC, o wartości robót nie niższej niż 15.000.000zł netto (stanowisko: Kierownik Projektu, Dyrektor Budowy, Menadżer Projektu, Inżynier Rezydent, Przedstawiciel Wykonawcy lub równorzędne).
b)Kierownik budowy
Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
a.uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących w Polsce przepisów lub posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, pod warunkiem, że uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia,
b.co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy w tym kierowanie co najmniej jedną pracą polegającą na przebudowie lub budowie kompletnego obiektu kubaturowego, w zakresie wielobranżowym (tj. wykonanie robót konstrukcyjno- budowlanych, instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych i teleinformatycznych);
c)Kierownik robót w specjalności sanitarnej
Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
a.uprawnienia budowlane do kierowania robotami sanitarnymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących w Polsce przepisów lub posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18.03.2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, pod warunkiem, że uprawniają do kierowania robotami sanitarnymi w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia;
b.łącznie, co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót sanitarnych, w tym co najmniej przy 1 robocie budowlanej w zakresie obiektów kubaturowych;
d)Kierownik robót w specjalności elektrycznej
Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
c.uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących w Polsce przepisów lub posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, pod warunkiem, że uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia;
d.łącznie, co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót elektrycznych, w tym co najmniej przy 1 robocie budowlanej w zakresie obiektów kubaturowych;
e)Kierownik robót w specjalności telekomunikacyjnej
Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
a.uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących w Polsce przepisów lub posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, pod warunkiem, że uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia;
b.łącznie, co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót telekomunikacyjnych, w tym co najmniej przy 1 robocie budowlanej w zakresie obiektów kubaturowych;
Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje i doświadczenie.
Wszystkie osoby zatrudniane przy realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim, w przeciwnym wypadku wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich branżach technicznych występujących przy realizacji zamówienia.
W celu potwierdzenia że kluczowe urządzenia, które Wykonawca zamierza zastosować przy realizacji przedmiotu zamówienia, odpowiadają określonym w projekcie wymaganiom, wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
- karty charakterystyki dla urządzeń i materiałów niżej
wymienionych:
a. w zakresie branży sanitarnej:
- urządzenia systemu wentylacji, klimatyzacji oraz instalacji wody lodowej – wymienione w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: stwiorb, budynek A – rozdział 2.6 Instalacja wentylacji mechanicznej rozdział 2.7 Instalacja klimatyzacji rozdział 2.8 Instalacja wody lodowej stwiorb, budynek B – rozdział 2.6 Instalacja wentylacji mechanicznej rozdział 2.7 Instalacja klimatyzacji stwiorb, budynek C – rozdział 2.6 Instalacja wentylacji mechanicznej rozdział 2.7 Instalacja klimatyzacji
b. w zakresie branży elektrycznej:
- urządzenia instalacji elektrycznej – wymienione w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: stwiorb, budynek A – rozdział 2.1 Urządzenia kluczowe (agregat, UPS)
c. w zakresie branży teletechnicznej:
- urządzenia systemów teletechnicznych (KD; CCTV; SSWiN) – wymienione w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: stwiorb, branża teletechniczna – rozdział 2.5 Urządzenia i materiały kluczowe; podrozdział 2.5.1-2.5.12
d. w zakresie instalacji SUG (stałę urządzenia gaśnicze):
- urządzenia instalacji SUG – wymienione w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: stwiorb, instalacja SUG – rozdział 2.8 Urządzenia i materiały kluczowe; podrozdział 2.8.1-2.8.5
e. w zakresie instalacji SAP (system alarmowania pożaru):
- urządzenia instalacji SAP – wymienione w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: stwiorb, instalacja SUG – rozdział 6 Urządzenia kluczowe.
f. w zakresie instalacji BMS (system zarządzania budynkiem):
- urządzenia instalacji BMS – wymienione w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: stwiorb, instalacja BMS – rozdział 2.5 Urządzenia kluczowe; podrozdział 2.5.1-2.5.6.
g. w zakresie branży teleinformatycznej:
- urządzenia instalacji teleinformatycznej – wymienione w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: stwiorb, branża teleinformatyczna – rozdział 2.5 Urządzenia i materiały kluczowe; podrozdział 2.5.1-2.5.14.

III.2.4) Informacje  o zamówieniach zastrzeżonych:

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi: III.3.1) Informacje  dotyczące określonego zawodu: Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi: Osoby  prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób  odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury: IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby  wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby  wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert:

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najniższa cena

IV.2.2) Informacje  na temat aukcji elektronicznej: Wykorzystana będzie aukcja  elektroniczna: nie

IV.3) Informacje  administracyjne:

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: SPNT/ZP/05/2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego  zamówienia: tak

Wstępne ogłoszenie: Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 138-239113  z dnia:  18/07/2013

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu:

Data: 28/10/2013  Godzina: 09:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału  zakwalifikowanym kandydatom:

IV.3.6) Języki,  w których  można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu: Język  urzędowy (języki urzędowe) UE: PL

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Okres  w miesiącach :                 albo w dniach  :  60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data : 28/10/2013

Sekcja VI: Informacje  uzupełniające

VI.1) Informacje  o powtarzającym się  charakterze zamówienia: Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje  o funduszach Unii Europejskiej:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków  Unii Europejskiej: tak

Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

Zamówienie finansowane jest ze środków publicznych, w tym z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007–2013, Oś priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje– Technologie,Działanie 1.2 Innowacje i Transfer Technologii, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu. Umowa nr UDA-RPZP.01.02.01-32-003/10-0, projekt Budowa i Wyposażenie I etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej.

VI.3) Informacje  dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze:

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy:  ul. Postępu 17

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy:   02-676  Warszawa

Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587702

E-mail:  uzp@uzp.gov.pl

Faks:   +48 224587700

Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne:

VI.4.2) Składanie odwołań:

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia siwa na stronie internetowej Zamawiającego.
7.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w Rozdziale XIV pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomieni o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9.Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy Działu VI ustawy.
10.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań  Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy:  ul. Postepu 17

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy:   02-676  Warszawa

Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587701

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl

Faks:   +48 224587700

Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 4.10.2013

DO POBRANIA:

Załączniki nr 1-9:

Załącznik nr 10 i 13:

Załącznik nr 11 – dokumentacja projektowa wraz z STWiORB

Załącznik nr 12 – Zakres robót wykonanych w ramach etapu I do 10.09.2013r

BRANŻA ELEKTRYCZNA:

BRANŻA SANITARNA:

BRANŻA TELEINFORMATYKA:

BRANŻA ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

SPROSTOWANIA:

MODYFIKACJE:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.