pl gb

Rozstrzygnięte

/ Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii w 2021r.

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.Krajowy numer identyfikacyjny: 812104930Adres pocztowy: ul. Cyfrowa 6Miejscowość: SzczecinKod NUTS: PL424Kod pocztowy: 71-441Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Dorota BatogowskaE-mail: przetargi@spnt.pl Tel.: +48 918522916Faks: +48 912285192

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.technopark-pomerania.pl/pl/

Adres profilu nabywcy: http://www.technopark-pomerania.pl/pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: https://technopark-pomerania.pl/pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Technopark Pomerania, w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 17 Aoraz przy ul. Cyfrowej 4, 6, 8 – w okresie: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Numer referencyjny: SPNT/ZP/01/2020

II.1.2) Główny kod CPV

09300000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla obiektów Technopark Pomerania, w Szczecinieprzy ul. Niemierzyńskiej 17A oraz przy ul. Cyfrowej 4, 6, 8 – w okresie: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. Zakreszamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do 3 punktów poboru energii. Szacunkowa ilośćdostarczanej energii (+/- 20%) w okresie dostawy wynosi 2500 MWh (2500000 kWh), w tym:

• energia rozliczana w grupie taryfowej B21 - 2200 kWh;

• energia rozliczana w grupie taryfowej C22B - 300 kWh.

Moc umowna dla wszystkich punktów poboru wynosi:

• przyłącze grupa taryfowa C22B – 60 kW;

• przyłącze grupa taryfowa B21 (2 punkty) – 1x300 kW oraz 1x389 kW.

Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, cooznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 755).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 216 446.49 EUR

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin, ul. Cyfrowa 6, 71-441, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Technopark Pomerania, w Szczecinieprzy ul. Niemierzyńskiej 17A oraz przy ul. Cyfrowej 4, 6, 8 – w okresie: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.”.Zakres zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. 4. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do 3 punktówpoboru energii. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych przezZamawiającego z ENEA Operator Sp. z o.o. oraz PKP Energetyka. Wykonawca zobowiązuje się do złożeniaOperatorowi Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD), w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowyna sprzedaż energii elektrycznej. Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 20%) w okresie dostawy wynosi2500 MWh (2500000 kWh), w tym:

• energia rozliczana w grupie taryfowej B21 - 2200 kWh

• energia rozliczana w grupie taryfowej C22B - 300 kWh.

Moc umowna dla wszystkich punktów poboru wynosi:

• przyłącze grupa taryfowa C22B – 60 kW;

• przyłącze grupa taryfowa B21 (2 punkty) – 1x300 kW oraz 1x389 kW.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wolumenu energii w trakcie realizacji umowy nie więcej niż o20 %. Ewentualna zmiana (wzrost lub spadek) planowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymikosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych wdokumentacji przetargowej. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznejokreślane są każdorazowo w poszczególnych umowach o świadczenie usług dystrybucji zawartych pomiędzyZamawiającym a OSD. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego 

za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach umowy. Wykonawca dokonywaćbędzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego. Koszty wynikające z dokonaniabilansowania uwzględnione winny zostać w cenie energii elektrycznej. Zamawiający oświadcza, że wszystkieprawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z umowy, w tym zgłaszanie grafik handlowych doOSD, przechodzą na Wykonawcę. Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie napotrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym wrozumieniu ustawy Prawo Energetyczne. Standardy jakości obsługi klienta zostały określone w obowiązującychprzepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 755). W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemuprzysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w § 42 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6marca 2019r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energiąelektryczną (Dz. U. z 2019 poz. 503.) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowychstandardów obsługi. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną – 3. ObiektyZamawiającego, do których będzie dostarczana energia elektryczna są przyłączone do sieci Enea OperatorSp. z o.o. i PKP Energetyka. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu dopełnienia obowiązkówdotyczących zawiadomienia o zmianie sprzedawcy energii elektrycznej – o ile wymóg taki powstanie, w związkuz wyborem Wykonawcy. W przypadku konieczności zakupu rezerwowego, spowodowanego opóźnieniemzgłoszenia sprzedawcy, Wykonawca pokryje koszty tej sprzedaży.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 216 446.49 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2021

Koniec: 31/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzeniadziałalności zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję Prezesa Urzędu RegulacjiEnergetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawoenergetyczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.) i koncesja ta będzie utrzymywała ważność przez całyczas wykonywania zamówienia.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. Zawartaumowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie doinformacji publicznej (art. 139 ust. 3 PZP). Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytegowykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 10 % maksymalnej wartości nominalnejzobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będziesłużyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.Wykonawca zobowiązany będzie do wniesieniazabezpieczenia na cały okres realizacji umowy. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 25/06/2020

Czas lokalny: 09:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 24/07/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 25/06/2020

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Szczeciński Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o., Szczecin, ul. Cyfrowa 6, pok. B.0.07

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Oferta ma być podpisana przez upoważnione. Zamawiający 25.06.2020 r. poda kwotę jaką przeznaczy nasfinansowanie zamówienia, informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. Po otwarciu ofert Zamawiającyzamieści na stronie internetowej informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, firmy Wykonawców, którzyzłożyli oferty w terminie, ceny, termin wykonania i warunki płatności zawarte w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego;Miejscowość: SzczecinPaństwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę wwyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane wdziale VI PZP: odwołanie i skarga. Odwołanie przysługuje wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego;

4) opisu przedmiotu zamówienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznympodpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lubrównoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołaniaw taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 

iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeliprzesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacjielektronicznej.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługujeskarga do sądu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

 

Do pobrania:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

MODYFIKACJE:

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.