pl gb

Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu: Podniesienie umiejętności zarządzania projektami przez przedsiębiorców i kadrę zarządzającą firm informatycznych Klastra ICT Pomorze Zachodnie - Pakiet Certyfikowanych Szkoleń Prince2.

Szczecin: ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU: PODNIESIENIE UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW I KADRĘ ZARZĄDZAJĄCĄ FIRM INFORMATYCZNYCH KLASTRA ICT POMORZE ZACHODNIE - PAKIET CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ PRINCE2
Numer ogłoszenia:  34161 - 2010; data zamieszczenia: 18.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. , ul. Kolumba 86/89, 70-035 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel.  091 4892050, faks  091 4336053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU: PODNIESIENIE UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW I KADRĘ ZARZĄDZAJĄCĄ FIRM INFORMATYCZNYCH KLASTRA ICT POMORZE ZACHODNIE - PAKIET CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ PRINCE2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Wykonawcę następujących usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu: Podniesienie umiejętności zarządzania projektami przez przedsiębiorców i kadrę zarządzającą firm informatycznych klastra ICT Pomorze Zachodnie - pakiet certyfikowanych szkoleń PRINCE2 TM, realizowanego przez Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny sp. z o.o.: 1. Realizacja czterech edycji szkolenia: Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 TM Foundation wraz z certyfikowanym egzaminem PRINCE2TM Foundation, 2. Realizacja czterech edycji szkolenia: Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 TM Practitioner wraz z certyfikowanym egzaminem PRINCE2 TM Practitioner..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: wykażą się wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 10 usług obejmujących przeprowadzenie akredytowanych szkoleń z zakresu metodyki zarządzania projektami zgodnie z zasadami metodyki PRINCE2TM, w ramach których przeszkolili każdorazowo co najmniej 12 osób, z czego minimum 3 usługi szkoleniowe w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2TM zakończyły się egzaminem i uzyskaniem przez uczestników oficjalnego certyfikatu Association of Project Managment Group - PRINCE2 Foundation, a wartość każdego ze szkoleń wynosiła nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: dysponowania minimum 4 osobowym zespołem, w którym: 1) co najmniej 1 osoba odpowiedzialna jest za sprawy organizacyjne i za kontakty bieżące z Zamawiającymi i posiada doświadczenie w organizacji co najmniej 10 szkoleń, w tym co najmniej dwóch szkoleń współfinansowanych ze środków unijnych, 2) co najmniej 3 trenerzy wykażą się doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, z których każdy w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 10 akredytowanych szkoleń z zakresu zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2TM, posiadających niezbędne kwalifikacje, które poświadcza certyfikat PRINCE2TM Approved Trainer wydany przez APM Group.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Zamawiający wymaga aby wykonawcy posiadali certyfikat systemu zarządzania ISO 9001-2000, a w tym celu przedłożyli zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich. 2. Zamawiający wymaga aby wykonawcy wykazywali się uprawnieniem do przeprowadzania procesu certyfikacji [certyfikat poświadczający status Akredytowanego Partnera Szkoleniowego w zakresie PRINCE2 TM (Accredit Training Organization wydanego przez APMGroup)], gwarantującym możliwość uzyskania przez uczestników szkolenia Certyfikatów PRINCE2 Practitioner i PRINCE2 Foundation wydanych przez APMGroup.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Harmonogram realizacji projektu będzie mógł ulegać zmianie. Planowane terminy realizacji szkoleń będą mogły ulegać zmianie. Termin zakończenia całości projektu będzie mógł ulegać zmianie, w razie zajścia uzasadnionych okoliczności co do jego realizacji. Będą mogły ulegać zmianie miejsca poszczególnych szkoleń. Dopuszcza się możliwość wymiany osoby odpowiedzialnej za sprawy organizacyjne i za kontakty bieżące z Zamawiającymi oraz trenerów, tylko przy założeniu, że nowe osoby będą miały kwalifikacje nie niższe niż wymagane treścią SIWZ. Dopuszcza się możliwość zmiany sposobu wykonywania zamówienia ze względu na zmiany w przepisach prawa albo zmianę sposobu certyfikacji lub egzaminowania wprowadzone przez uprawnione instytucje, niezależnie od woli stron umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spnt.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., ul. Kolumba 86/89, 70-035 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2010 godzina 10:00, miejsce: sekretariacie Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o., ul. Kolumba 86/89, 70-035 Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt: Podniesienie umiejętności zarządzania projektami przez przedsiębiorców i kadrę zarządzającą firm informatycznych klastra ICT Pomorze Zachodnie - pakiet certyfikowanych szkoleń PRINCE2, finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Umowa nr: UDA-POKL.08.01.01-32-047/09-00 zawarta w dniu 05.11.2009 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim-Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie zostało przekazane celem publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18 lutego 2010r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


 

Szczecin, dnia 22 lutego 2010 r.

 

Zamawiający:

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.

ul. Kolumba 86/89

70-035 Szczecin

tel.            +48 91 489 20 50

fax           +48 91 433 60 53

NR KRS:   0000116662

NR NIP:   955-200-02-38

NR REGON:   812104930

Wielkość kapitału zakładowego:     16 808 000,00 zł w całości opłacony

Nr rachunku bankowego:                  04 1050 1559 1000 0022 6866 1788

Bank: ING Bank Śląski O/Szczecin.

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu:

 

Znak sprawy:  SPNT/PROJ/1/2010

Dotyczy:          przetargu nieograniczonego na wykonanie przez Wykonawcę następujących usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu: Podniesienie umiejętności zarządzania projektami przez przedsiębiorców i kadrę zarządzającą firm informatycznych klastra ICT Pomorze Zachodnie - pakiet certyfikowanych szkoleń PRINCE2 TM, realizowanego przez Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny sp. z o.o.

 

Wyjaśnienie treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., ul. Kolumba 86/89, 70-035 Szczecin (dalej: „Zamawiający"), wyjaśnia treść warunku zawartego z Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ").

 

W rozdziale VII. pkt 1. ppkt 2) SIWZ, Zamawiający wskazał:

 

„W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: [...]  2)   posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: wykażą się wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 10 usług obejmujących przeprowadzenie akredytowanych szkoleń z zakresu metodyki zarządzania projektami zgodnie z zasadami metodyki PRINCE2TM, w ramach których przeszkolili każdorazowo co najmniej 12 osób, z czego minimum 3 usługi szkoleniowe w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2TM zakończyły się egzaminem i uzyskaniem przez uczestników oficjalnego certyfikatu Association of Project Managment Group - PRINCE2 Foundation, a wartość każdego ze szkoleń wynosiła nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto."

 

            Odnosząc się do wyjaśnienia wskazanej w opisanym wyżej warunku wartości przeprowadzonych szkoleń wskazać należy, że intencją Zamawiającego jest żądanie wykazania się przez wykonawców: wykonaniem jednej usługi szkoleniowej objętej jednym zleceniem, którego wartość wynosiła nie mnie 50 000 brutto, a nie wykonaniem jednego szkolenia obejmującego jedną grupę szkoleniową, o wskazanej wyżej wartości.

 

            Powyższym wyjaśnieniem treści SIWZ Zamawiający nie dokonał takiej jej modyfikacji, która wymagałaby zamieszczenia Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia lub przedłużenia terminu składania ofert.

  

     Z poważaniem

 


 

Szczecin, dnia 2 marca 2010 r.

 

Zamawiający:

 

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.

ul. Kolumba 86/89

70-035 Szczecin

tel.                  +48 91 489 20 50

fax                +48 91 433 60 53

NR KRS:        0000116662

NR NIP:        955-200-02-38

NR REGON:  812104930

Wielkość kapitału zakładowego:       16 808 000,00 zł w całości opłacony

Nr rachunku bankowego:                  04 1050 1559 1000 0022 6866 1788

Bank: ING Bank Śląski O/Szczecin.

 

 

Zainteresowane podmioty

 

 

Znak sprawy:  SPNT/PROJ/1/2010

Dotyczy:          przetargu nieograniczonego na wykonanie przez Wykonawcę następujących usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu: Podniesienie umiejętności zarządzania projektami przez przedsiębiorców i kadrę zarządzającą firm informatycznych klastra ICT Pomorze Zachodnie - pakiet certyfikowanych szkoleń PRINCE2 TM, realizowanego przez Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny sp. z o.o.

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia PUBLICZNEGO

a ich oferty - odrzucone

 

 

 

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Zamawiający"), na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami - dalej: „ustawa PZP"), który stanowi:

 

„Art. 92. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  1)   wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

  2)   wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  3)   wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

  4)   terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta."

 

zawiadamia o:

 

1.         wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

INFOVIDE - MATRIX S.A.

ul. Prosta 51

00 - 838 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Oferta uzyskała 100 pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania.

 

Punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny ofert:

1.         „Cena": 100 pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania za to kryterium; cena oferty wyniosła: „218.400,00 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy czterysta 00 / 100 złotych) brutto".

 

2.            wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, a ich oferty odrzucone wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

 

Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.

Al. Jana Pawła II 61B

01 - 031 Warszawa

 

            Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy PZP, który stanowi:

 

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, 
którzy: [...] 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu."

 

Zamawiający wyklucza z postępowania ww. wykonawcę z przedmiotowego postępowania.

 

Do oferty ww. wykonawcy nie załączono zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniemzgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich.

 

Zamawiający, pismem z dnia 24.02.2010r. wezwał ww. wykonawcę do uzupełnienia ww. dokumentu w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, w możliwie najwcześniejszym terminie, jednak nie później niż do dnia 2 marca 2010 r. do godziny 12.00. Dokument miał potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert (25.02.2010r.). Ww. wykonawca uzupełnił ww. dokument w formie faksu. Zgodnie zaś z przepisami art. 78 Kodeksu cywilnego do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Faks nie spełnia ww. wymogu. Niezależnie od powyższego dokument nie spełniał także wymogu potwierdzania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie wykazania spełniania wymagań dotyczących jakości oferowanych usługi, opisanych w pkt VIII.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z którym: „Zamawiający wymaga aby wykonawcy posiadali certyfikat systemu zarządzania ISO 9001-2000, a w tym celu przedłożyli zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich."

 

            Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że zachodzi przesłanka wykluczenia wykonawcy, wskazana w art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy PZP.

 

3.         terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

 

            Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP, który reguluje zasady postępowania po wniesieniu odwołania, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP, tj. faksem.

 

 

 

     Z poważaniem

 


 

Szczecin: ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU: PODNIESIENIE UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW I KADRĘ ZARZĄDZAJĄCĄ FIRM INFORMATYCZNYCH KLASTRA ICT POMORZE ZACHODNIE - PAKIET CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ PRINCE2
Numer ogłoszenia:  34161 - 2010; data zamieszczenia: 18.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. , ul. Kolumba 86/89, 70-035 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4892050, faks  091 4336053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU: PODNIESIENIE UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW I KADRĘ ZARZĄDZAJĄCĄ FIRM INFORMATYCZNYCH KLASTRA ICT POMORZE ZACHODNIE - PAKIET CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ PRINCE2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Wykonawcę następujących usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu: Podniesienie umiejętności zarządzania projektami przez przedsiębiorców i kadrę zarządzającą firm informatycznych klastra ICT Pomorze Zachodnie - pakiet certyfikowanych szkoleń PRINCE2 TM, realizowanego przez Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny sp. z o.o.: 1. Realizacja czterech edycji szkolenia: Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 TM Foundation wraz z certyfikowanym egzaminem PRINCE2TM Foundation, 2. Realizacja czterech edycji szkolenia: Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 TM Practitioner wraz z certyfikowanym egzaminem PRINCE2 TM Practitioner..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Zamawiający wymaga aby wykonawcy posiadali certyfikat systemu zarządzania ISO 9001-2000, a w tym celu przedłożyli zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich. 2. Zamawiający wymaga aby wykonawcy wykazywali się uprawnieniem do przeprowadzania procesu certyfikacji [certyfikat poświadczający status Akredytowanego Partnera Szkoleniowego w zakresie PRINCE2 TM (Accredit Training Organization wydanego przez APMGroup)], gwarantującym możliwość uzyskania przez uczestników szkolenia Certyfikatów PRINCE2 Practitioner i PRINCE2 Foundation wydanych przez APMGroup.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Harmonogram realizacji projektu będzie mógł ulegać zmianie. Planowane terminy realizacji szkoleń będą mogły ulegać zmianie. Termin zakończenia całości projektu będzie mógł ulegać zmianie, w razie zajścia uzasadnionych okoliczności co do jego realizacji. Będą mogły ulegać zmianie miejsca poszczególnych szkoleń. Dopuszcza się możliwość wymiany osoby odpowiedzialnej za sprawy organizacyjne i za kontakty bieżące z Zamawiającymi oraz trenerów, tylko przy założeniu, że nowe osoby będą miały kwalifikacje nie niższe niż wymagane treścią SIWZ. Dopuszcza się możliwość zmiany sposobu wykonywania zamówienia ze względu na zmiany w przepisach prawa albo zmianę sposobu certyfikacji lub egzaminowania wprowadzone przez uprawnione instytucje, niezależnie od woli stron umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spnt.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., ul. Kolumba 86/89, 70-035 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2010 godzina 10:00, miejsce: sekretariacie Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o., ul. Kolumba 86/89, 70-035 Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt: Podniesienie umiejętności zarządzania projektami przez przedsiębiorców i kadrę zarządzającą firm informatycznych klastra ICT Pomorze Zachodnie - pakiet certyfikowanych szkoleń PRINCE2, finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Umowa nr: UDA-POKL.08.01.01-32-047/09-00 zawarta w dniu 05.11.2009 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim-Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


 

Szczecin: ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU: PODNIESIENIE UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW I KADRĘ ZARZĄDZAJĄCĄ FIRM INFORMATYCZNYCH KLASTRA ICT POMORZE ZACHODNIE - PAKIET CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ PRINCE2
Numer ogłoszenia: 108209 - 2010; data zamieszczenia: 05.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 34161 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o., ul. Kolumba 86/89, 70-035 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4892050, faks  091 4336053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU: PODNIESIENIE UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW I KADRĘ ZARZĄDZAJĄCĄ FIRM INFORMATYCZNYCH KLASTRA ICT POMORZE ZACHODNIE - PAKIET CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ PRINCE2.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU: PODNIESIENIE UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW I KADRĘ ZARZĄDZAJĄCĄ FIRM INFORMATYCZNYCH KLASTRA ICT POMORZE ZACHODNIE - PAKIET CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ PRINCE2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Wykonawcę następujących usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu: Podniesienie umiejętności zarządzania projektami przez przedsiębiorców i kadrę zarządzającą firm informatycznych klastra ICT Pomorze Zachodnie - pakiet certyfikowanych szkoleń PRINCE2 TM, realizowanego przez Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny sp. z o.o.: 1. Realizacja czterech edycji szkolenia: Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 TM Foundation wraz z certyfikowanym egzaminem PRINCE2TM Foundation, 2. Realizacja czterech edycji szkolenia: Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 TM Practitioner wraz z certyfikowanym egzaminem PRINCE2 TM Practitioner.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 250000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.