pl gb

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szczecin: ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU: PODNIESIENIE UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA USŁUGAMI IT PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW I KADRĘ ZARZĄDZAJĄCĄ FIRM INFORMATYCZNYCH KLASTRA ICT POMORZE ZACHODNIE -CERTYFIKOWANE SZKOLENIE ITIL®V3 FOUNDATION, REALIZOWANEGO PRZEZ SZCZECIŃSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY Sp. z o.o.
Numer ogłoszenia: 190825 - 2010; data zamieszczenia: 16.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. , ul. Kolumba 86/89, 70-035 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4892050, faks 091 4336053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU: PODNIESIENIE UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA USŁUGAMI IT PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW I KADRĘ ZARZĄDZAJĄCĄ FIRM INFORMATYCZNYCH KLASTRA ICT POMORZE ZACHODNIE -CERTYFIKOWANE SZKOLENIE ITIL®V3 FOUNDATION, REALIZOWANEGO PRZEZ SZCZECIŃSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY Sp. z o.o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Wykonawcę usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu: Podniesienie umiejętności zarządzania usługami IT przez przedsiębiorców i kadrę zarządzającą firm informatycznych klastra ICT Pomorze Zachodnie -certyfikowane szkolenie ITIL®V3 Foundation, realizowanego przez Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny sp. z o.o.: Realizacja czterech edycji szkolenia: ITIL®V3 Foundation wraz z symulacją biznesową Apollo 13 - an ITSM case experience (TM) oraz przeprowadzenie egzaminu certyfikującego ITIL®V3 Foundation..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: wykażą się wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 8 usług obejmujących realizację akredytowanych szkoleń ITIL Foundation z czego minimum 4 zrealizowane w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 3.1) dysponowania minimum 4 osobowym zespołem, w którym: 3.1.1) co najmniej 1 osoba odpowiedzialna jest za sprawy organizacyjne i za kontakty bieżące z Zamawiającymi i posiada doświadczenie w organizacji co najmniej 10 szkoleń, w tym co najmniej dwóch szkoleń współfinansowanych ze środków unijnych, 3.1.2) co najmniej 3 trenerów wykażą się doświadczeniem i posiadaniem certyfikatów: 3.1.2)1. Certyfikat ITIL EXPERT. 3.1.2)2. Certyfikat Certyfikowany Trener wydany przez GamingWorks BV uprawniający do prowadzenie Apollo13. 3.1.2)3. Minimum 3 lata doświadczenia jako trener, przeszkolonych min. 300 osób w zakresie ITIL.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

2.7. dokumentów potwierdzających posiadanie statusów: a) Akredytowanej Jednostki Szkoleniowej nadane przez EXIN. b) Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego EXIN. c) Statusu Certified Delivery Partner wydany przez właściciela symulacji GamingWorks BV.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

XX.2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Stosownie do art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach: a) termin zakończenia całości projektu będzie mógł ulegać zmianie, w razie zajścia uzasadnionych okoliczności co do jego realizacji, b) będą mogły ulegać zmianie w uzasadnionych przypadkach miejsca poszczególnych szkoleń, c) dopuszcza się możliwość wymiany osoby odpowiedzialnej za sprawy organizacyjne i za kontakty bieżące z Zamawiającymi oraz trenerów, tylko przy założeniu, że nowe osoby będą miały kwalifikacje nie niższe niż wymagane treścią SIWZ, d) dopuszcza się możliwość zmiany sposobu wykonywania zamówienia ze względu na zmiany w przepisach prawa albo zmianę sposobu certyfikacji lub egzaminowania wprowadzone przez uprawnione instytucje, niezależnie od woli stron umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spnt.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w sekretariacie Zamawiającego: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., ul. Kolumba 86/89, 70-035 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2010 godzina 10:00, miejsce: w sekretariacie Zamawiającego: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., ul. Kolumba 86/89, 70-035 Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt: Podniesienie umiejętności zarządzania usługami IT przez przedsiębiorców i kadrę zarządzającą firm informatycznych klastra ICT Pomorze Zachodnie -certyfikowane szkolenie ITIL®V3 Foundation.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.