pl gb

PL-Szczecin: Usługi nadzoru budowlanego 2010/S 132-202928 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

10/07/2010    S132    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

 

 

PL-Szczecin: Usługi nadzoru budowlanego

2010/S 132-202928

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.

ul. Kolumba 86/89

Kontaktowy: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.

Do wiadomości: Grzegorz Fiuk

70-035 Szczecin

POLSKA

Tel. +48 914892050 +48 914892050

E-mail: inwestycje@spnt.pl

Faks +48 914336053

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.spnt.pl

Adres profilu nabywcy http://www.spnt.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Podmiot prawa publicznego

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n.: Budowa Parku Naukowo-Technologicznego Pomerania - Etap 1, w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług

Usług

Kategoria usług: nr 12

Kod NUTS PL424

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego projektu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej wyboru Wykonawcy Kontraktu oraz koordynację, zarządzanie, nadzór nad realizacją oraz rozliczenie Kontraktu, w celu zakończenia z powodzeniem budowy obiektów i zagospodarowania terenu wraz z rozruchem instalacji technicznych i urządzeń stanowiących wyposażenie obiektów:

  1. Centrum Komputerowego,
  2. Inkubatora Przedsiębiorczości,
  3. Centrum Innowacji,

Zgodnie z opracowanym projektem technicznym i nadzorowaniem procedury uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71520000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Tak

II.1.8) Podział na części

Nie

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

II.2.2) Opcje

Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

25000.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego i z właściwego oddziału ZUS, informacja z KRK - składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy; jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) - dokumenty te powinien złożyć niezależnie ten podmiot.
b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, harmonogramy, itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,
c) wadium w formie innej niż pieniężna winno być wystawione na wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. Możliwe jest jednak określenie jako zleceniodawcy gwarancji wadialnej jedynie pełnomocnika tych wykonawców.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 - 4 niniejszego rozdziału.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania rękojmi.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Nie

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, a także w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1.) Oświadczenia wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ:
a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
b) o braku podstaw do wykluczenia, w przypadku składania oferty wspólnej w.w. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2.) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
3.) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
4.) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
5.) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
6.) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, a także w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
10.) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację banku składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
5) spełniają następujące warunki dodatkowe:
c) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 500 000 PLN.

III.2.3) Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, a także w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
7.) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób i podmiotów.
8.) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.
a) „Inżynier" lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy niniejszego zamówienia- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej;
b) Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
c) Inspektor nadzoru robót sanitarnych - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
d) Inspektor nadzoru robót elektrycznych - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
9.) Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem przedmiotu, okresu realizacji i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
5) spełniają następujące warunki dodatkowe:
a) dysponują minimum po jednej osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia, doświadczenie zawodowe, oraz spełniającymi odpowiednie wymagania - na każde wymienione poniżej stanowisko. Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji zamówienia muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przeciwnym wypadku Wykonawca na etapie realizacji zamówienia udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy posiadających znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia (we wszystkich godzinach pracy):
a.1) „Inżynier" lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy niniejszego zamówienia.
UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowiska Inżyniera Kontraktu ze stanowiskiem Inspektora nadzoru.
Wymagane kwalifikacje:
Wyższe wykształcenie techniczne-budowlane, uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z polskim Prawem budowlanym, przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
Wymagane doświadczenie zawodowe:
Nie mniej niż 8-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie, w tym co najmniej 2 lat doświadczenia przy koordynacji i zarządzaniu robotami przy projektach dotyczących realizacji obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych, w tym co najmniej przy jednym projekcie w zakresie realizacji obiektu kubaturowego oraz co najmniej przy jednym projekcie w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnej, na stanowiskach: Kierownik Projektu lub Inżynier Kontraktu lub Inżynier Rezydent.
a.2) Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Wymagane kwalifikacje:
Wyższe wykształcenie techniczne-budowlane, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z polskim Prawem budowlanym, przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
Wymagane doświadczenie zawodowe:
Co najmniej 8-letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum 5-letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót konstrukcyjno-budowlanych.
a.3) Inspektor nadzoru robót sanitarnych
Wymagane kwalifikacje:
Wyższe wykształcenie techniczne w branży sanitarnej, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z polskim Prawem budowlanym, przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
Wymagane doświadczenie zawodowe:
Co najmniej 8-letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum 5-letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót sieci i instalacji sanitarnych.
a.4) Inspektor nadzoru robót elektrycznych
Wymagane kwalifikacje:
Wyższe wykształcenie techniczne w branży elektrycznej, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z polskim Prawem budowlanym, przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
Wymagane doświadczenie zawodowe:
Co najmniej 8-letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum 5-letnie doświadczenie w nadzorowaniu robotami elektrycznymi.
a.5) Inżynier elektronik w specjalności: elektroniczne, komputerowe systemy sterowania, sieci komputerowe/teleinformatyczne.
Wymagane kwalifikacje:
Wyższe wykształcenie techniczne-elektroniczne.
Wymagane doświadczenie zawodowe:
Minimum 5 lat doświadczenia w zakresie realizacji lub eksploatacji elektronicznych, komputerowych systemów sterowania i sieci niskoprądowych.
b) Wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną pracę podobną do objętej przedmiotem zamówienia.
Za pracę podobną Zamawiający uzna koordynację i zarządzanie robotami budowlanymi przy realizacji co najmniej jednej inwestycji kubaturowej, o powierzchni użytkowej min. 5 000 m2; w następujących grupach Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 122, 123, 124, 126, 241, pod warunkiem, że te obiekty kubaturowe realizowane były w konstrukcji szkieletowej, stalowo-betonowej.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone

Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Tak
Art. 12 i nast. ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane.

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

Tak

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 16.8.2010 - 10:30
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

16.8.2010 - 10:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 16.8.2010 - 11:00

Miejsce

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Kolumba 86/89, pok. nr 9 - sala konferencyjna.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Tak
Otwarcie ofert jest jawne.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

Nie

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587777 +48 224587777
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587777  +48 224587777
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

7.7.2010

 

Załączniki:

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.