pl gb

PRZETARG [sprzedaż prawa użytkowania wieczystego ...]

Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krzysztofa Kolumba 86-89, 70-035 Szczecin tel. 091 489 20 50, fax + 48 91 433 60 53, www.spnt.pl biuro@spnt.pl, OGŁASZA PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG NA SPRZEDAŻ prawa użytkowania wieczystego ustanowionego do 2100r. nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Adama Mickiewicza 30-32 wraz z prawem własności znajdujących się na nieruchomości budynków.

Nieruchomość zgłoszona do przetargu

1. Oznaczenie geodezyjne: nieruchomość składa się z działek nr 12/90 o pow. 1822m² i nr 12/91 o pow. 585m² z obrębu 2148, Pogodno 148, o łącznej powierzchni 2407m², dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie - XII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą W 132783.
2. Opis nieruchomości: nieruchomość usytuowana jest w lewobrzeżnej części Szczecina w śródmiejskiej strefie zainwestowania na granicy dzielnic Pogodno i Śródmieście w sąsiedztwie przedwojennej zabudowy o funkcji użytkowej, produkcyjnej i mieszkalnej. Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy ulicy Mickiewicza, jednej z głównych w pełni urządzonej arterii Szczecina. W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości o funkcji mieszkalnej, małe i średnie obiekty o funkcji handlowej i handlowo-użytkowej oraz obiekty użyteczności publicznej min. wyższe szkoły, kościół, poczta itp. W dalszym otoczeniu znajdują się budynki Uniwersytetu Szczecińskiego, stadion „Pogoni” i nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Nieruchomość doskonale skomunikowana z pozostałymi rejonami Szczecina. Odległość od ośrodków zaopatrzenia i zbytu oraz komunikacji miejskiej – bardzo dobra. Nieruchomość stanowiąca działkę nr 12/90 zabudowana jest trzykondygnacyjnym budynkiem o funkcji biurowej w 100% podpiwniczonym w zabudowie zwartej o pow. całkowitej 510,00m2 i użytkowej 391,22m2 jednokondygnacyjnym nie podpiwniczonym budynkiem warsztatowym o pow. użytkowej 149,4m2, jednokondygnacyjnym nie podpiwniczonym budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 21,60m2 oraz jednokondygnacyjnym nie podpiwniczonym budynkiem portierni o pow. użytkowej 8,10m2 . Natomiast nieruchomość opisana jako działka nr 12/91 zabudowana jest czteroma murowanymi budynkami garażowymi o pow. użytkowej 72m² ,które nie posiadają instalacji wewnętrznych. Na terenie działki zlokalizowane są jeszcze dwa garaże blaszane nie trwale związane z gruntem. Budynki garażowe zlokalizowane są na niewielkiej części działki przy granicy w południowo-zachodniej części działki.
3. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania miasta Szczecina uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Szczecina nr XIV/150/95 z 1995 r. zmiana S. 18 uchwalona Uchwałą Rady Miasta Szczecina nr XV/480/99 z 1999r. przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w terenie o funkcji dominującej usługi, mieszkalnictwo. Funkcja dominująca nie wyklucza realizacji innych funkcji.
4. Dział III (ciężary i ograniczenia) – nieodpłatna służebność przechodu i przejazdu przez działkę nr 12/91 na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego sąsiedniej działki nr 12/92
5. Dział IV ( hipoteki) – bez obciążeń
6. Na nieruchomości, ciążą ograniczenia w postaci 27 zawartych umów najmu, z tego 10 na wynajem lokalu na prowadzenie działalności gospodarczej, a pozostałe 17 umów najmu dotyczą wynajmu garaży lub miejsc parkingowych. Z treścią zawartych umów można zapoznać się w siedzibie Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego Spółki z o.o. w sekretariacie, pokój nr 1.
7. Cena wywoławcza wynosi: 1.950.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
8. Sprzedaż nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami na dzień ogłoszenia przetargu.
9. Termin przetargu: 24.09.2008r. o godz. 12.00 w sali nr 8 w siedzibie SPNT Sp. z o.o. przy ul. Krzysztofa Kolumba 86-89 w Szczecinie.
10. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty, zawierającej dane i dokumenty określone Regulaminem przetargu, wraz z dowodem wpłaty wadium w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości”.
11. Oferty należy składać do dnia 23.09.2008r. do godz.14.00 w siedzibie organizatora przetargu – Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego Spółki z o.o. siedzibą w Szczecinie, przy ul. Kolumba 86-89, w sekretariacie Spółki pokój nr 1 lub przesłać ją na adres siedziby SPNT Sp. z o.o. listem poleconym.
12. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 195.000,00 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), które należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego Spółki z o.o. prowadzony przez ING Bank Śląski O/Szczecin, numer rachunku 04 1050 1559 1000 0022 6866 1788.
13. Wpłacone wadium przez uczestnika postępowania, którego oferta zostanie wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny zakupu nieruchomości. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni, po wyborze najkorzystniejszej oferty przez Komisje Przetargową. Wpłacone wadium przepadnie na rzecz SPNT Sp. z o.o., jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w ustalonym terminie.
14. Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Regulaminem przetargu oraz Ogłoszeniem o przetargu i przyjęciem ich bez zastrzeżeń.
15. Regulamin przetargu dostępny jest w sekretariacie organizatora przetargu i na stronie internetowej SPNT Sp. z o.o.
16. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w dniu 24.09.2008r. o godz. 12.00 w siedzibie Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego Spółki z o.o. przy ul. Kolumba 86-89 w Szczecinie.
17. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty oraz odwołania przetargu bez podania przyczyn.
18. O wyborze oferty lub zamknięciu bądź odwołaniu przetargu oferenci zostaną owiadomieni pisemnie.
19. Dodatkowych informacji na temat przetargu oraz możliwości oglądania nieruchomości można uzyskać w siedzibie SPNT Sp. z o.o. przy ul. Kolumba 86-89, w pokoju nr 1, tel. 091 489 20 50 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dokumenty związane z przetargiem:

Plan miasta z zaznaczeniem nieruchomości przy ul. Adama Mickiewicza 30-32: tutaj
Zdjęcie lotnicze: tutaj

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.