pl gb

SZCZECIN: DOSTAWA SERWERÓW, PAMIĘCI MASOWYCH, URZĄDZEŃ BACKUPU, STACJI ROBOCZYCH, SKANERÓW KOMPUTEROWYCH, URZĄDZEŃ FOTOKOPIUJĄCYCH I DRUKUJĄCYCH, OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

PL-Szczecin: Komputery wysokowydajne

2013/S 068-113173

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Niemierzyńska 17A
Osoba do kontaktów: Grzegorz Fiuk
71-441 Szczecin
POLSKA
Tel.: +48 918522911
E-mail: inwestycje@spnt.pl
Faks: +48 914336053

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.spnt.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa serwerów, pamięci masowych, urządzeń backupu, stacji roboczych, skanerów komputerowych, urządzeń fotokopiujących i drukujących, oprogramowania komputerowego

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o. o., ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin, POLSKA.
Kod NUTS

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów, pamięci masowych, urządzeń backupu; stacji roboczych, skanerów komputerowych, urządzeń fotokopiujących i drukujących, oprogramowania antywirusowego.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30211000, 30213000, 30214000, 30230000, 48000000, 72000000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
2 805 344,16 PLN netto z uwzględnieniem zamówień uzupełniajacych. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na rozszerzeniu dostawy, gdyż zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, ponieważ zamówienie podstawowe zostaje udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego.

II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 2 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30211000, 30213000, 30214000, 30230000, 48000000, 72000000
3)Wielkość lub zakres
2 450 528,16 PLN netto z uwzględnieniem zamówień uzupełniajacych. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na rozszerzeniu dostawy, gdyż zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, ponieważ zamówienie podstawowe zostaje udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30211000, 30213000, 30214000, 30230000, 48000000, 72000000
3)Wielkość lub zakres
354 816,00 PLN netto z uwzględnieniem zamówień uzupełniajacych. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na rozszerzeniu dostawy, gdyż zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, ponieważ zamówienie podstawowe zostaje udzielone w trybie przetargu nieograniczonego , a zamówienie uzupełniające jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
a) w kwocie 37 000,00 PLN dla zadania 1,
b) w kwocie 6 000,00 PLN dla zadania 2.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 1 Gospodarka - Innowacje - Technologie, Działanie 1.2 Innowacje i transfer technologii, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu. Umowa nr UDA-RPZP.01.02.01-32-003/10-00: Budowa i Wyposażenie I etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 5.1. Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym: Umowa nr UDA-POIG.05.01.00-00-148/11-00 przetwarzanie w chmurze dla rozwoju miast cyfrowych.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców (UWAGA! dotyczy także spółek cywilnych) do oferty winni załączyć dokument pełnomocnictwa wystawionego zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ((tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), tj. o zakresie co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Zamawiający nie dopuszcza powierzenia podwykonawcom żadnej części zamówienia.

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Numeracja za SIWZ:
1. W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Potwierdzenie przez wykonawców spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych szczegółowo w rozdziale VII SIWZ, oraz w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, nastąpi w oparciu o analizę przedłożonych przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa poniżej:
1) W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, i nie zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ustawy ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, następujących dokumentów:
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych – wystarczające będzie przedłożenie oświadczenia, o którym mowa punkcie IX.2.7 SIWZ.
3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
7) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy – Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
8) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ.
9) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do SIWZ.
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. IX.2.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. IX.2.4 i 2.5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. IX.2.1, 2.4 i 2.5 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów ich ważności określonych powyżej. Z powyższych dokumentów wynikać musi, że wykonawca spełnia warunki określone w rozdziale VIII. SIWZ.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. IX.2.3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania składania ofert w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającym, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. IX.2.2 SIWZ, zastępuje się je zaświadczeniem wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania składania ofert właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, itp.
10. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców (UWAGA! dotyczy także spółek cywilnych) do oferty winni załączyć dokument pełnomocnictwa wystawionego zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. o zakresie co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno enumeratywnie wymieniać czynności, do których upoważniony jest pełnomocnik.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, a przez pełnomocnika jedynie jeżeli takie umocowanie wynika z treści udzielonego pełnomocnictwa.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11. Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy dokument pełnomocnictwa wystawionego w sposób określony przepisami prawa. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Potwierdzenie przez wykonawców spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych szczegółowo w rozdziale VII SIWZ, nastąpi w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ)

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Numeracja za SIWZ. Potwierdzenie przez wykonawców spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych szczegółowo w rozdziale VII SIWZ (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), oraz w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, nastąpi w oparciu o analizę przedłożonych przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa poniżej:
1. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 5 do SIWZ.
2. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających kwalifikacje i posiadane certyfikaty – załącznik nr 6 do SIWZ.
Warunkiem w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia
jest wykazanie, że Wykonawca:
Dla zadania 1:
a) Wykonawca dołączy dokumenty poświadczające (np. pozytywne referencje lub protokoły odbioru bez zastrzeżeń), że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał, minimum jedno zamówienie, polegające na wdrożeniu protokołu BGP (Border Gateway Protocol).
b) Wykonawca dołączy dokumenty poświadczające (np. pozytywne referencje lub protokoły odbioru bez zastrzeżeń), że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie:
co najmniej jedną dostawę sprzętu obejmującą co najmniej: serwer typu blade, macierz dyskową, przełącznik sieciowy, oprogramowanie oraz
co najmniej jedną usługę teleinformatyczną, polegającą na: instalacji i konfiguracji sprzętu teleinformatycznego, utworzeniu środowiska wirtualnego
o łącznej wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto.
Zamawiający uzna warunek za spełniony także wówczas, gdy prace wskazane w lit. b zostały wykonane w ramach jednej umowy.
b) Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem projektowym, który będzie się składał co najmniej z 4 specjalistów z doświadczeniem zawodowym udokumentowanym według poniższego opisu (Zamawiający wymaga podania na etapie składania oferty składu całego zespołu projektowego):
1. Minimum jedna osoba spełniająca poniższe wymagania minimalne :
a. Certyfikat VMWare Datacenter Design (VCAP5-DCD) lub równoważny
b. Certyfikat specjalisty technicznego na poziomie Intermediate producenta zaproponowanego systemu Blade
c. MASE Master Acredited System Engineer – HP Proliant High Availabillity and Clustering Solutions lub równoważny
d. ASE Acredited System Engineer ProCurve Networking and Mobility lub równoważny
e. Certificate of Completion: CA ARCServe Backup for Windows: Implementation 200 Exam lub równoważny
2. Minimum jedna osoba spełniająca łącznie wszystkie poniższe wymagania minimalne :
a. Posiada tytuł Cisco Certified Network Professional w specjalizacji security lub równoważny
b. Posiada tytuł Cisco Certified Network Professional w specjalizacji routing and switching lub równoważny
Na potwierdzenie posiadania wymaganych uprawnień, tytułu i posiadanych uprawnień należy dołączyć do oferty certyfikaty potwierdzające ten fakt. Zezwala się na dostarczenie wydruków w języku angielskim.
Dla zadania 2:
a) Wykonawca dołączy dokumenty poświadczające (np. pozytywne referencje lub protokoły odbioru bez zastrzeżeń), że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej trzy zamówienia odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wymagane jest w szczególności potwierdzenie, że w ramach zamówienia został dostarczony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SPNT/ZP/04/2013

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienianie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.5.2013 - 09:15

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 14.5.2013 - 09:30
Miejscowość:

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin. POLSKA - sekretariat (parter).

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 1 Gospodarka - Innowacje - Technologie, Działanie 1.2 Innowacje i transfer technologii, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu. Umowa nr UDA-RPZP.01.02.01-32-003/10-00: Budowa i Wyposażenie I etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 5.1. Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym: Umowa nr UDA-POIG.05.01.00-00-148/11-00 przetwarzanie w chmurze dla rozwoju miast cyfrowych.

VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Stosownie do art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:
a) termin zakończenia całości projektu będzie mógł ulegać zmianie, w razie zajścia uzasadnionych okoliczności co do jego realizacji,
b) dopuszcza się możliwość wymiany osoby odpowiedzialnej za sprawy organizacyjne i za kontakty bieżące z Zamawiającymi tylko przy założeniu, że nowe osoby będą miały kwalifikacje nie niższe niż wymagane treścią SIWZ,
c) dopuszcza się możliwość zmiany sposobu wykonywania zamówienia ze względu na zmiany w przepisach prawa, niezależnie od woli stron umowy.
Wszelkie zamiany wprowadzone do niniejszej umowy dokonywane będą z poszanowaniem zasad art. 140 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz zasad ogólnych określonych tą ustawą.
Z uwagi na finansowanie przedmiotu zamówienia z róźnych środków w zakresie zadania nr 2, Zamawiający pozostawia opcję podpisania dwóch osobnych umów w zakresie zadania nr 2 (Zadanie I rozdział XIII serwery typu blade sztuk 2).

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Numeracja za SIWZ
1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3. Odwołanie w wnosi się w teminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt XXIII.4. ust. 1 i 2 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.4.2013

 

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.