pl gb

Szczecin: Remont elewacji budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17a w Szczecinie wraz z wykonaniem systemów teletechnicznych

Szczecin: Remont elewacji budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17a w Szczecinie wraz z wykonaniem systemów teletechnicznych
Numer ogłoszenia: 229645 - 2011; data zamieszczenia: 26.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. , ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel.  +48 91 852 29 11, faks  +48 91 433 60 53.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17a w Szczecinie wraz z wykonaniem systemów teletechnicznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano - instalacyjnych w budynku Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. przy ul. Niemierzyńskiej 17a w Szczecinie. Zakres robót obejmuje: - remont elewacji budynku - rozbudowa instalacji c.o. w pomieszczeniach piwnicznych obiektu - wykonanie na elewacji podświetlanego napisu POMERANIA TECHNOPARK - montaż urządzeń i uruchomienie systemów teletechnicznych: KD, CCTV i SSWiN. Remontowany obiekt znajduje się w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 17a, na działce gruntowej nr 50 obręb 1002 Śródmieście. Obiekt wpisany jest do Rejestru Zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr rej.3, nr dec.: DZ-4200/6/O/98/99 z dnia 19 maja 1999 r. Zakres i podstawa techniczna wykonania przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia wynika z: a) projektu budowlano-wykonawczego wykonanego przez FIUK - Firma Inżynieryjno-Architektoniczna - B. Fiuk, 72-006 Mierzyn, ul. Wesoła 10, pn.: Projekt architektoniczno budowlano-wykonawczy PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY NIEMIERZYŃSKIEJ NA SZCZECIŃSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY POMERANIA W SZCZECINIE- Aneks nr 3. Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje m.in.: 1.) Wykonanie naprawy elewacji ETAP - II niewykonanych w latach 2009 -2011 pokazanych na rysunkach elewacji. Zakres prac zrealizowany dotychczas jest opisany w legendzie i oznaczony cyferkami na rysunkach poszczególnych elewacji. Oznaczenie tego zakresu wykonano po zinwentaryzowaniu stanu istniejącego w roku 2011. 2.) Wykonanie naprawy fragmentów elewacji niewykonanych podczas realizacji ETAPU-I w trakcie wymiany okien, a polegające na wykończeniu elewacji klinkierowej na styku z nowym oknem - wykończenie ościeży wokół okien i wykończenie styku parapetu z nowym oknem i wykonanie parapetu z blachy cynkowej, dla zapewnienia prawidłowego użytkowania budynku. 3.) Projekt uwypukla utrudnienia w realizacji naprawy elewacji w obrębie gzymsu okapowego z cegły klinkierowej, polegające na czyszczeniu elewacji klinkierowej wraz z uzupełnieniem ubytków brakujących cegieł, oraz naprawie spoin, kiedy blacha okapowa jest zamontowana i są zamontowane nowe rynny i nowe rury spustowe na elewacji. Naprawa dachu została wykonana podczas realizacji prac w ETAPIE- I. 4.) Wykonanie boksów magazynowych na poddaszu. 5.) Wykonanie zadaszeń na wejściami do obiektu. 6.) Przebudowa części instalacji wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych w budynku zawarte w tomie Nr-2 i Nr-3. b) dokumentacji projektowej wykonanej przez Beta-Dom sp. z o.o., 70-205 Szczecin, ul. Podgórna 46 (załącznik nr 9 b do SIWZ) w skład której wchodzi: b.1 Instalacja systemu dozoru telewizyjnego CCTV - urządzenia pracujące w technice cyfrowej; b.3 Instalacja systemu sygnalizacji i napadu SSWiN; b.4 Instalacja systemu kontroli dostępu KD. c) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych d) Przedmiaru robót e) niniejszej SIWZ. Podstawa prawna wykonania robót: 1) Decyzja nr 329/2009 z dnia 21.04.2009 r. Starosty Stargardzkiego, o wydaniu zezwolenia na wykonanie robót budowlanych dla Gminy Miasto Szczecin, obejmujących remont i przebudowę budynku na Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny przy ul. Niemierzyńskiej 17a w Szczecinie, 2) Decyzja nr 576/2010 z dnia 10.06.2010 r. Starosty Stargardzkiego, o wydaniu zezwolenia na wykonanie robót budowlanych dla Gminy Miasto Szczecin, obejmujących remont i przebudowę budynku na Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny przy ul. Niemierzyńskiej 17a w Szczecinie, w zakresie objętym projektem zamiennym-aneks nr 1 3) Decyzja nr 625/2011 z dnia 27.07.2011 r. Starosty Stargardzkiego, o wydaniu zezwolenia na wykonanie robót budowlanych dla Gminy Miasto Szczecin, obejmujących remont i przebudowę budynku na Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny przy ul. Niemierzyńskiej 17a w Szczecinie - w zakresie objętym projektem zamiennym, w zakresie objętym projektem zamiennym-aneks nr 2, 4) Decyzja znak: ZN-4220/94/W/2009 z dnia 16.04.2009 r. Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków o zezwoleniu na przeprowadzenie w budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17a w Szczecinie prac budowlanych. 5) Decyzja znak: ZN-5174.05.2011.W z dnia 24.06.2011 r. Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków o zezwoleniu na przeprowadzenie prac obejmujących montaż napisów podświetlanych na elewacji zachodniej i północnej oraz montaż daszku nad wejściem do budynku i daszku nad winda dla osób niepełnosprawnych, w budynku dawnej szkoły przy ul. Niemierzyńskiej 17a w Szczecinie. Wynagrodzenie i warunki płatności: określa wzór umowy stanowiący Część II, niniejszej SIWZ. Ubezpieczenia: Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu Polisę ubezpieczenia zgodnie z § 14 wzoru umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części III SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.44.30.00-4, 45.33.11.00-7, 45.31.12.00-2, 45.31.40.00-1, 45.31.51.00-9, 45.31.61.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 30000

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

kosztorys ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana osoby kierownika budowy następować może na wniosek Wykonawcy za pisemną zgodą Zamawiającego. 2. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, wyłącznie w sytuacji, gdy: 1) wystąpi konieczność wykonania zmówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy; 2) wystąpi konieczność wykonania zmówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy; 3) w okresie zimowym wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie jakichkolwiek robót budowlanych, utrzymujące się przez okres co najmniej 7 dni roboczych następujących po sobie i okoliczności te będą miały wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy; 4) w przypadku nieterminowego przekazania placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy; 5) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: gdy warunki gruntowo-wodne będą inne niż w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej lub gdy nastąpi odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów i elementów instalacji podziemnej; 6) wystąpi konieczność zmiany kadry przewidzianej do realizacji umowy; 7) wystąpi konieczność zmiany konta bankowego Wykonawcy; 8) ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane. 3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji określonej w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spnt.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. ul. Niemierzyńska 17a 71 - 441 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2011 godzina 09:00, miejsce: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. ul. Niemierzyńska 17a 71 - 441 Szczecin parter - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 1 GOSPODARKA - INNOWACJE - TECHNOLOGIE, Działanie 1.2 Innowacje i transfer technologii, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu. Umowa nr UDA-RPZP.01.02.01-32-003/10-00: Budowa i Wyposażenie I etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

Odpowiedzi na zadane pytania:

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:

Modyfikacje:

Ogłoszenie o wyborze oferty:

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.