pl gb

Szczecin: ŚWIADCZENIE AUTORSKICH USŁUG SZKOLENIOWYCH Z JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA DLA PROJEKTU ICT (B)USINESS TO(2) (E)DUCATION CZYLI MODERNIZACJA OFERTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ O PROFILU INFORMATYCZNYM W POWIĄZANIU Z POTRZEBAMI LOKALNEGO REGIONALNEGO RYNKU PRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, PRIORYTET IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH DZIAŁANIE 9.2 PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Numer ogłoszenia: 274447 – 2012; data zamieszczenia: 31.12.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. , ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel.  +48 91 852 29 11, faks  +48 91 433 60 53.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE AUTORSKICH USŁUG SZKOLENIOWYCH Z JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA DLA PROJEKTU ICT (B)USINESS TO(2) (E)DUCATION CZYLI MODERNIZACJA OFERTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ O PROFILU INFORMATYCZNYM W POWIĄZANIU Z POTRZEBAMI LOKALNEGO REGIONALNEGO RYNKU PRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, PRIORYTET IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH DZIAŁANIE 9.2 PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Wykonawcę/Wykonawców następującej usługi w ramach realizacji projektu ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/ regionalnego rynku pracy realizowanego przez Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o.: Opracowanie autorskich treści merytorycznych modułów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli przedmiotu informatyka szkół zawodowych ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego realizujących podstawę programową szkolnictwa zawodowego o specjalności informatycznych na temat programowania w językach: SQL, PHP, JAVASCRIPT, JAVA oraz dostosowania treści merytorycznych modułów do potrzeb szkolenia e-learningowego i publikacja ich na platformie internetowej. Realizacja przedmiotu zamówienia polegać będzie wykonaniu 7 Zadań Zadanie nr 1: Opracowanie autorskich treści merytorycznych do modułów szkoleniowych 15 – godzinny każdy dla nauczycieli informatyki szkół zawodowych ponadgimnazjalnych z języków programowania: SQL Structured Query Language poziom podstawowy (15 godzin zegarowych), PHP Hypertext Preprocessor poziom średnio zaawansowany (15 godzin zegarowych), JavaScript Programowanie obiektowe poziom podstawowy (15 godzin zegarowych) oraz Programowanie Java poziom podstawowy (15 godzin zegarowych). Zadanie nr 2: Udział w nieodpłatnych, obowiązkowych warsztatach metodycznych mających na celu opracowanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli w formie przewodnika. Warsztaty prowadzone będę przez doświadczonych metodyków wskazanych przez Zamawiającego, którzy w oparciu o konsultacje z Wykonawcą opracują moduły szkoleniowe z języka programowania oraz Raport powarsztatowy. Zadanie nr 3: Dostosowanie treści merytorycznych 4 modułów szkoleniowych z języków: SQL, PHP, JacaScript oraz Java stworzonych w zadaniu nr 1 do potrzeb szkolenia e-learningowego i ich publikacja na platformie internetowej www.centrumedukacji.eu opartej o system moodle wersja 2.2.2. Zadanie nr 4: Przeprowadzenie przez ekspertów I edycji szkoleń testowych dla min. 5 nauczycieli na podstawie opracowanych autorskich modułów szkoleniowych będących podstawą materiałów dydaktycznych 60 godzinnych: a/ SQL Structured Query Language poziom podstawowy 15 godzin zegarowych; b/ PHP Hypertext Preprocessor poziom średnio zaawansowany 15 godzin zegarowych; c/ JavaScript Programowanie obiektowe poziom podstawowy 15 godzin zegarowych, d/ Programowanie Java poziom podstawowy 15 godzin zegarowych. Zadanie nr 5: Modyfikacja przetestowanych 4 modułów szkoleniowych dla nauczycieli z języka programowania SQL Structured Query Language poziom podstawowy, PHP Hypertext Preprocessor poziom średnio zaawansowany, JavaScript Programowanie obiektowe poziom podstawowy oraz Programowanie Java poziom podstawowy. Modyfikacja nastąpi w wyniku przeprowadzonej zewnętrznej ewaluacji. Zamawiający przewiduje modyfikację zapisów modułów o min 25% wynikających z warsztatów metodycznych określonych w Zadaniu nr 3. Zadanie nr 6: Dostosowanie treści szkolenia e-learningowego do wprowadzonych modyfikacji. Zamawiający przewiduje modyfikację podstawowych zapisów modułów o min 25% wynikających z warsztatów metodycznych określonych w Zadaniu nr 3 i ewaluacji określonych w Zadaniu nr 5. Zadanie nr 7: Przeprowadzenie przez ekspertów II edycji szkoleń upowszechniających 240 godzinnych zegarowych dla 40 nauczycieli (4 grupy po 10 osób, 15 godzin na 1 grupę) na podstawie zmodyfikowanych materiałów dydaktycznych: a/ SQL Structured Query Language poziom podstawowy 60 godzin zegarowych; b/ PHP Hypertext Preprocessor poziom średnio zaawansowany 60 godzin zegarowych; c/ JavaScript Programowanie obiektowe poziom podstawowy 60 godzin zegarowych; d/ Programowanie Java poziom podstawowy 60 godzin zegarowych Zamawiający zabezpieczy Wykonawcy sale szkoleniowe oraz catering dla każdego uczestnika i eksperta. Szkolenia będą odbywać się na terenie miasta Szczecina..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

XIX.1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 6. XIX.2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Stosownie do art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach: a) termin zakończenia całości projektu będzie mógł ulegać zmianie, w razie zajścia uzasadnionych okoliczności co do jego realizacji, b) będą mogły ulegać zmianie w uzasadnionych miejsca poszczególnych szkoleń i warsztatów, c) dopuszcza się możliwość wymiany osoby odpowiedzialnej za sprawy organizacyjne i za kontakty bieżące z Zamawiającymi oraz ekspertów, tylko przy założeniu, że nowe osoby będą miały kwalifikacje nie niższe niż wymagane treścią SIWZ, d) dopuszcza się możliwość zmiany sposobu wykonywania zamówienia ze względu na zmiany w przepisach prawa albo zmianę sposobu certyfikacji lub egzaminowania wprowadzone przez uprawnione instytucje, niezależnie od woli stron umowy. XIX.3. Wszelkie zamiany wprowadzone do niniejszej umowy dokonywane będą z poszanowaniem zasad art. 140 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz zasad ogólnych określonych tą ustawą.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spnt.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.01.2013 godzina 14:30, miejsce: w sekretariacie Zamawiającego: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, PRIORYTET IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH DZIAŁANIE 9.2 PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO REALIZOWANEGO PRZEZ SZCZECIŃSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY Sp. z o.o..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania:

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.