pl gb

Szczecin: ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTÓW:

CERTYFIKOWANY MENEDŻER - PAKIET CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ MENEDŻERSKICH DLA FIRM KLASTRA ICT POMORZE ZACHODNIE ORAZ PODNIESIENIE SPECJALISTYCZNYCH KWALIFIKACJI PROGRAMISTÓW, TESTERÓW ORAZ MENEDŻERÓW FIRM INFORMATYCZNYCH KLASTRA ICT POMORZE ZACHODNIE - PAKIET CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ SCJP, ISTQB ORAZ CONTROLLING IT, REALIZOWANYCH PRZEZ SZCZECIŃSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY Sp. z o.o.
Numer ogłoszenia: 241549 - 2011; data zamieszczenia: 09.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. , ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel.  +48 91 852 29 11, faks  +48 91 433 60 53.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTÓW: CERTYFIKOWANY MENEDŻER - PAKIET CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ MENEDŻERSKICH DLA FIRM KLASTRA ICT POMORZE ZACHODNIE ORAZ PODNIESIENIE SPECJALISTYCZNYCH KWALIFIKACJI PROGRAMISTÓW, TESTERÓW ORAZ MENEDŻERÓW FIRM INFORMATYCZNYCH KLASTRA ICT POMORZE ZACHODNIE - PAKIET CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ SCJP, ISTQB ORAZ CONTROLLING IT, REALIZOWANYCH PRZEZ SZCZECIŃSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY Sp. z o.o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Wykonawcę lub Wykonawców następujących usług szkoleniowych w ramach realizacji projektów: Certyfikowany menedżer - pakiet certyfikowanych szkoleń menedżerskich dla firm Klastra ICT Pomorze Zachodnie oraz Podniesienie specjalistycznych kwalifikacji programistów, testerów oraz menedżerów firm informatycznych Klastra ICT Pomorze Zachodnie - pakiet certyfikowanych szkoleń SCJP, ISTQB oraz Controlling IT realizowanych przez Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny sp. z o.o.: Część nr 1 - Realizacja dwóch edycji szkolenia: Prince2® Foundation lub równoważnego wraz z certyfikacją Prince2 (R) Foundation lub równoważną. Podstawowy poziom szkolenia z uznawanej w świecie za standard metodyki zarządzania, której stosowanie pozwala na efektywne zarządzanie zasobami, ryzykiem oraz zmianą. Część nr 2 - Realizacja jednej edycji szkolenia: ITIL (R) v3 Foundation lub równoważnego wraz z symulacją biznesową Apollo 13 - an ITSM case experience (TM) lub równoważną wraz z certyfikacją ITIL (R) v3 Foundation lub równoważną. Ceniony w świecie zestaw najlepszych praktyk zarządzania usługami IT (IT service management) wypracowanych i stosowanych przez ekspertów. Stosowanie ITIL V3 Foundation pozwala spojrzeć na organizację IT jako na jeden spójny organizm, umożliwiając jednoczesne podnoszenie jakości usług i obniżenie kosztów dostarczania przy zapewnieniu bezpieczeństwa informacji i wprowadzanych zmian. Symulacja biznesowa daje możliwość praktycznego sprawdzenia wiedzy zdobytej na szkoleniu i lepszego przygotowania do egzaminu certyfikującego. Część nr 3 - Realizacja dwóch edycji szkolenia: Professional Scrum Master lub równoważnych wraz z certyfikacją Professional Scrum Master lub równoważną. Pierwsza polskojęzyczna ścieżka szkoleniowa wraz z certyfikacją z zakresu elastycznych (Agile) metodyk zarządzania, używanych z sukcesem przez dużą część zachodnich korporacji. Oprócz podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem w IT (role w projekcie, mechanizmy zarządzania i podejmowania decyzji, najlepsze praktyki), tematyka szkolenia obejmuje wiele istotnych zagadnień (problem optymalizacji wartości, produktywności i całkowitych kosztów wytwarzania systemów i produktów). Część nr 4 - Realizacja dwóch edycji szkolenia: Oracle Certified Professional Java Programmer (dawniej Sun Certified Java Programmer) lub równoważnych wraz z certyfikacją Oracle Certified Professional Java Programmer lub równoważną. Warsztaty przygotowujące do certyfikatu Oracle Certified Professional Java Programmer. OCPJP lub równoważnego potwierdza wysoki poziom umiejętności w zakresie programowania w języku Java, który jest jednym z najczęściej używanych języków w firmach. Część nr 5 - Realizacja trzech edycji szkolenia: International Software Testing Qualifications Board (ISTQB - Certyfikowany Tester) poziom podstawowy lub równoważnego wraz z certyfikacją Certified Tester Foundation Level lub równoważną. Szkolenie przygotowuje profesjonalnych testerów do prowadzenia skutecznych testów oprogramowania, wykrycia i usunięcia błędów w systemie, oceny niezawodności i zgodności pod kątem oczekiwań klienta. Certyfikat ISTQB lub równoważny jest uznawanym na całym świecie poświadczeniem umiejętności testerskich. Część nr 6 - Realizacja jednej edycji szkolenia: Controlling w IT lub równoważnej wraz z testem kończącym szkolenie. Szkolenie dla kadry kierowniczej, którego celem jest dostarczenie kompetencji i umiejętności z zakresu podejmowania rentownych decyzji dotyczących rozwoju systemów, współpracy z dostawcami, nowoczesnych narzędzi finansowych w zarządzaniu informatyką. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy dotyczącej praktycznego wykorzystania współczesnych koncepcji controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem + prezentacja skutecznych narzędzi zarządzania informacją o kosztach, metod zwiększania efektywności kosztów i ich skutecznego kontrolowania . Wybrane metody/techniki będzie można zastosować bezpośrednio po zajęciach. Część praktyczna szkolenia winna być oparta na przykładach z IT..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Dla części nr 1: wykażą się wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usług obejmujących realizację akredytowanych szkoleń prowadzonych przez certyfikowanych trenerów z zakresu metodyki zarządzania projektami zgodnie z zasadami metodyki Prince2 (R) lub równoważnej, w ramach których przeszkolili każdorazowo co najmniej 10 osób, z czego minimum 1 usługa szkoleniowa w zakresie metodyki zarządzania projektami Prince2 (R) lub równoważnej zakończyła się egzaminem i uzyskaniem przez uczestników oficjalnego certyfikatu Association of Project Managment Group - PRINCE2 Foundation lub równoważnego. Dla części nr 2: wykażą się wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usług obejmujących realizację akredytowanych szkoleń prowadzonych przez certyfikowanych trenerów z zakresu praktyk zarządzania usługami IT (IT service management) ITIL Foundation lub równoważnych, w ramach których przeszkolili każdorazowo co najmniej 10 osób, z czego minimum 1 usługa szkoleniowa z zakresu praktyk zarządzania usługami IT (IT service management) ITIL Foundation lub równoważnych zakończyła się egzaminem ITIL®V3 Foundation lub równoważnym. Dla części nr 3: wykażą się wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usług obejmujących realizację akredytowanych szkoleń prowadzonych przez certyfikowanych trenerów z zakresu Professional Scrum Master lub równoważnych, w ramach których przeszkolili każdorazowo co najmniej 10 osób, z czego minimum 1 usługa szkoleniowa z zakresu Professional Scrum Master lub równoważnych zakończyła się egzaminem certyfikującym Professional Scrum Master lub równoważnym. Dla części nr 4: wykażą się wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usług obejmujących realizację akredytowanych szkoleń prowadzonych przez certyfikowanych trenerów z zakresu Oracle Certified Professional Java Programmer lub równoważnych, w ramach których przeszkolili każdorazowo co najmniej 10 osób, z czego minimum 1 usługa szkoleniowa z zakresu Oracle Certified Professional Java Programmer lub równoważnych zakończyła się egzaminem i uzyskaniem oficjalnego certyfikatu Oracle Certified Professional Java Programmer lub równoważnym. Dla części nr 5: wykażą się wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usług obejmujących realizację akredytowanych szkoleń prowadzonych przez certyfikowanych trenerów z zakresu ISTQB - Certyfikowany Tester poziom podstawowy lub równoważnych, w ramach których przeszkolili każdorazowo co najmniej 10 osób, z czego minimum 1 usługa szkoleniowa z zakresu ISTQB - Certyfikowany Tester poziom podstawowy lub równoważna zakończyła się egzaminem Certified Tester Foundation Level lub równoważnym. Dla części nr 6: wykażą się wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usług obejmujących realizację szkoleń Controlling w IT lub równoważnych lub Controlling w IT lub równoważnych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: dysponowania minimum 1 osobą, która: 3.1) dla części nr 1 - wykaże się doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, która przeprowadziła co najmniej 5 akredytowanych szkoleń z zakresu zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2 (TM) lub równoważną, posiadająca niezbędne kwalifikacje, które poświadcza certyfikat PRINCE2 (TM) Approved Trainer wydany przez APM Group lub równoważny. 3.2) dla części nr 2 - wykaże się doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, która przeprowadziła co najmniej 5 akredytowanych szkoleń ITIL (R) V3 Foundation lub równoważnych, posiadająca niezbędne kwalifikacje, które poświadczają certyfikaty: ITIL EXPERT lub równoważny oraz Certyfikowany trener wydany przez GamingWorks lub równoważny uprawniający do prowadzenia Apollo 13 - an ITSM case experience (TM) lub równoważny. 3.3) dla części nr 3 - wykaże się doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, która przeprowadziła co najmniej 3 szkoleń Professional Scrum Master lub równoważnych, posiadająca niezbędne kwalifikacje, które poświadcza posiadanie aktualnego statusu: Professional Scrum Master Trainer lub równoważnego poświadczonego przez SCRUM.ORG lub równoważny. 3.4) dla części nr 4 - wykaże się doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, która przeprowadziła co najmniej 5 akredytowanych szkoleń Oracle Certified Professional Java Programmer lub równoważnych, posiadająca niezbędne kwalifikacje, które poświadcza certyfikat: Oracle Certified Expert, Java Platform, Enterprise Edition 6 JavaServer Pages and Servlet Developer lub równoważny. 3.5) dla części nr 5 - wykaże się doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, która przeprowadziła co najmniej 5 akredytowanych szkoleń ISTQB - Certyfikowany Tester poziom podstawowy lub równoważnych, posiadająca niezbędne kwalifikacje, które poświadcza certyfikat: co najmniej ISTQB Foundation Level wydanym przez SJSI lub równoważny. 3.6) dla części nr 1 - ma wykształcenie wyższe ekonomiczne lub informatyczne, która wykaże się doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, która przeprowadziła co najmniej 5 szkoleń z zakresu controllingu w IT lub równoważnych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

2.6. certyfikatów, wydruków ze stron internetowych potwierdzających członkowstwo, dyplomów ukończenia szkół wyższych, dla osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności trenerów odpowiedzialnych za świadczenie usług w poszczególnych częściach.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Planowane terminy realizacji poszczególnych szkoleń będą mogły ulegać zmianie, stosownie do okoliczności realizacji projektu. 2. Miejsca przeprowadzenia poszczególnych szkoleń będą mogły ulegać zmianie, stosownie do okoliczności realizacji projektu. 3. Termin zakończenia całości projektu będzie mógł ulegać zmianie, w razie zajścia uzasadnionych okoliczności co do jego realizacji. 4. Zamawiający przewidział w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia następujące okoliczności, skutkujące możliwością zmiany niniejszej umowy: 4.1. Harmonogram realizacji projektu będzie mógł ulegać zmianie. 4.2. Dopuszcza się możliwość zmiany sposobu wykonywania zamówienia ze względu na zmiany w przepisach prawa albo zmianę sposobu certyfikacji lub egzaminowania wprowadzone przez uprawnione instytucje, niezależnie od woli stron umowy. 5. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji określonej w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 7. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Stosownie do art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach: a) termin zakończenia całości projektu będzie mógł ulegać zmianie, w razie zajścia uzasadnionych okoliczności co do jego realizacji, b) będą mogły ulegać zmianie w uzasadnionych przypadkach miejsca poszczególnych szkoleń, c) dopuszcza się możliwość wymiany osoby odpowiedzialnej za sprawy organizacyjne i za kontakty bieżące z Zamawiającymi oraz trenerów, tylko przy założeniu, że nowe osoby będą miały kwalifikacje nie niższe niż wymagane treścią SIWZ, d) dopuszcza się możliwość zmiany sposobu wykonywania zamówienia ze względu na zmiany w przepisach prawa albo zmianę sposobu certyfikacji lub egzaminowania wprowadzone przez uprawnione instytucje, niezależnie od woli stron umowy. 8. Wszelkie zamiany wprowadzone do niniejszej umowy dokonywane będą z poszanowaniem zasad art. 140 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz zasad ogólnych określonych tą ustawą.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spnt.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 17a, 71-441Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w terminie do dnia 16.09.2011 r. do godziny 1000 w sekretariacie Zamawiającego: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 17a, 71-441Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt: Certyfikowany menedżer - pakiet certyfikowanych szkoleń menedżerskich dla firm Klastra ICT Pomorze Zachodnie, umowa nr: UDA-POKL.08.01.01-32-231/10-00 zawarta w dniu 04.05.2011 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o., oraz projekt Podniesienie specjalistycznych kwalifikacji programistów, testerów oraz menedżerów firm informatycznych Klastra ICT Pomorze Zachodnie - pakiet certyfikowanych szkoleń SCJP, ISTQB oraz Controlling IT, umowa nr: UDA-POKL.08.01.01-32-225/10-00 zawarta w dniu 04.05.2011 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Realizacja dwóch edycji szkolenia: Prince2 (R) Foundation lub równoważnego wraz z certyfikacją Prince2 (R) Foundation lub równoważną..

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Realizacja jednej edycji szkolenia: ITIL (R) v3 Foundation lub równoważnego wraz z symulacją biznesową Apollo 13 - an ITSM case experience lub równoważną wraz z certyfikacją ITIL (R) v3 Foundation lub równoważną..

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Realizacja dwóch edycji szkolenia: Professional Scrum Master lub równoważnych wraz z certyfikacją Professional Scrum Master lub równoważną..

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Realizacja dwóch edycji szkolenia: Oracle Certified Professional Java Programmer (dawniej Sun Certified Java Programmer) lub równoważnych wraz z certyfikacją Oracle Certified Professional Java Programmer lub równoważną..

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Realizacja trzech edycji szkolenia: International Software Testing Qualifications Board (ISTQB - Certyfikowany Tester) poziom podstawowy lub równoważnego wraz z certyfikacją Certified Tester Foundation Level lub równoważną..

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Realizacja jednej edycji szkolenia: Controlling w IT lub równoważnej wraz z testem kończącym szkolenie..

Załączniki:

Rozstrzygnięcie postępowania:

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.