pl gb

Szczecin: ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU: SPECJALISTYCZNE I MENEDŻERSKIE SZKOLENIA IT DLA FIRM STOWARZYSZENIA KLASTER ICT POMORZE ZACHODNIE I KOOPERUJĄCYCH, PRZEZ SZCZECIŃSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. i STOWARZYSZENIE KLASTER ICT POMORZE ZACHODNIE

Numer ogłoszenia: 257217 - 2012; data zamieszczenia: 05.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie , ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel.  +48 91 85 22 911, faks +48 91 85 22 192.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU: SPECJALISTYCZNE I MENEDŻERSKIE SZKOLENIA IT DLA FIRM STOWARZYSZENIA KLASTER ICT POMORZE ZACHODNIE I KOOPERUJĄCYCH, PRZEZ SZCZECIŃSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. i STOWARZYSZENIE KLASTER ICT POMORZE ZACHODNIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Wykonawcę/Wykonawców następujących usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu: Specjalistyczne i menedżerskie szkolenia IT dla firm Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie i kooperujących realizowanego przez Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. i Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie: Zadanie nr 1 - Realizacja dwóch edycji szkolenia: Programowanie w języku SQL - szkolenie: Oracle Database: Introduction to SQL lub równoważne wraz z certyfikacją Oracle Database SQL Expert-1Z0-047 lub równoważną. Zadanie nr 2 - Realizacja dwóch edycji szkolenia: Programowanie w jęz. .NET - szkolenie Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010 lub równoważne wraz z certyfikacją 70-515 Web Applications Development with Microsoft .NET Framework 4 lub równoważną. Zadanie nr 3 - Realizacja dwóch edycji szkolenia: Bazy danych Oracle - szkolenie Oracle Database 11g: Administration Workshop I DBA Release 2 lub równoważne wraz z certyfikacją Introduction to Oracle9i SQL- 1Z0-007 lub Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I - 1Z0-051 oraz Oracle Database 11g: Administration I 1ZO-052. Zadanie nr 4 - Realizacja dwóch edycji szkolenia: Bazy danych MS SQL Server: szkolenie: Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database lub równoważne wraz z certyfikacją 70-432 - Microsoft SQL Server 2008, Implementation and Maintenance lub równoważną. Zadanie nr 5 - Realizacja czterech edycji szkolenia: Zarządzanie projektami według PMBoK? Guide lub równoważnego. Szkolenie akredytowane przez PMI. Wykonawca powinien posiadać status: PMI Registered Education Provider (PMI? R.E.P.). Celem szkolenia jest gruntowne i kompletne przedstawienie realizacji złożonego projektu w oparciu o standard opracowany przez Project Management Institute. Zadanie nr 6 - Realizacja dwóch edycji szkolenia: Business English lub równoważnych. Intensywny kurs dla menedżerek, bizneswoman i członkiń zarządu branży ICT. Kurs winien mieć charakter interaktywny: rozwiązywanie konkretnych problemów, studiowanie znanych przypadków, role-play (gry z podziałem na role), prezentacje i symulacje, biznesowe elementy gotowe do wykorzystania w miejscu pracy. Szkolenia, prowadzone w języku polskim, zostaną zrealizowane dla wyznaczonych przez Zleceniodawców 168 osób, które zostaną podzielone na czternaście grup szkoleniowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: Dla części nr 1: wykażą się wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usług obejmujących realizację akredytowanych szkoleń, prowadzonych przez certyfikowanych trenerów z zakresu Programowania w języku SQL - szkolenie: Oracle Database: Introduction to SQL lub równoważnych oraz co najmniej 1 usługi zrealizowania egzaminu (vouchery): Oracle Database SQL Expert-1Z0-047 lub równoważnego. Dla części nr 2: wykażą się wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usług obejmujących realizację akredytowanych szkoleń prowadzonych przez certyfikowanych trenerów z zakresu Programowanie w jęz. .NET - szkolenie Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010 lub równoważnych oraz co najmniej 1 usługi przeprowadzenia egzaminu certyfikującego 70-515 Web Applications Development with Microsoft .NET Framework 4 lub równoważnego. Dla części nr 3: wykażą się wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usług obejmujących realizację akredytowanych szkoleń prowadzonych przez certyfikowanych trenerów z zakresu Bazy danych Oracle - szkolenie Oracle Database 11g: Administration Workshop I DBA Release 2 lub równoważne oraz co najmniej 1 usługi zrealizowania egzaminu (vouchery): Introduction to Oracle9i SQL- 1Z0-007 lub Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I - 1Z0-051 oraz Oracle Database 11g: Administration I 1ZO-052 lub równoważnych. Dla części nr 4: wykażą się wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usług obejmujących realizację akredytowanych szkoleń prowadzonych przez certyfikowanych trenerów z zakresu Bazy danych MS SQL Server: szkolenie: Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database lub równoważnych oraz co najmniej 1 usługi przeprowadzenia egzaminu certyfikującego: 70-432 - Microsoft SQL Server 2008, Implementation and Maintenance lub równoważnym. Dla części nr 5: wykażą się wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usług obejmujących realizację akredytowanych szkoleń prowadzonych przez certyfikowanych trenerów z zakresu: Zarządzanie projektami według PMBoK? Guide lub równoważnych. Wykonawca powinien posiadać status: PMI Registered Education Provider (PMI? R.E.P.). Dla części nr 6: wykażą się wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usług obejmujących realizację szkoleń w ramach których przeszkolili każdorazowo co najmniej 10 osób, prowadzonych przez trenerów z zakresu Business English lub równoważnych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: dysponowania minimum 1 osobą, która: 3.1) dla części nr 1 - wykaże się doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, która przeprowadziła co najmniej 3 szkolenia Programowania w języku SQL - szkolenie: Oracle Database: Introduction to SQL lub równoważnych, posiadająca niezbędne kwalifikacje, które poświadcza posiadanie aktualnego statusu: Oracle Database SQL Certified Expert lub równoważnego poświadczonego przez Oracle. 3.2) dla części nr 2 - wykaże się doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, która przeprowadziła co najmniej 3 szkolenia Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010 lub równoważnych, posiadająca niezbędne kwalifikacje, które poświadcza posiadanie aktualnego statusu: Microsoft Certified Trainer (MCT) : Microsoft Certified Trainer (MCT) oraz transkrypt, w którym jest wykazana możliwość wykonywania szkolenia Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010 lub równoważnego, poświadczony przez Microsoft . 3.3) dla części nr 3 - wykaże się doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, która przeprowadziła co najmniej 3 szkolenia Bazy danych Oracle - szkolenie Oracle Database 11g: Administration Workshop I DBA Release 2 lub równoważnych, posiadająca niezbędne kwalifikacje, które poświadcza posiadanie aktualnego statusu: Oracle Database 11g Administrator Certified Professional lub Oracle Database 11g Administrator Certified Master lub równoważnego, poświadczonego przez Oracle. 3.4) dla części nr 4 - wykaże się doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, która przeprowadziła co najmniej 3 szkolenia Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database lub równoważne, posiadająca niezbędne kwalifikacje, które poświadcza posiadanie aktualnego statusu: Microsoft Certified Trainer (MCT) oraz transkrypt, w którym jest wykazana możliwość wykonywania szkolenia Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database lub równoważnego, poświadczony przez Microsoft. 3.5) dla części nr 5 - ma wykształcenie wyższe ekonomiczne lub informatyczne, wykaże się doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, która przeprowadziła co najmniej 3 szkolenia z zakresu Zarządzanie projektami według PMBoK? Guide lub równoważnych, posiada certyfikat Project Management Professional (PMP?) oraz członkostwo w PMI, typu retiree. 3.6) dla części nr 6 - ma wykształcenie wyższe (filologia angielska), wykaże się doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert oraz która przeprowadziła co najmniej 3 szkolenia z zakresu Business English lub równoważne.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 6. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Stosownie do art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach: a) termin zakończenia całości projektu będzie mógł ulegać zmianie, w razie zajścia uzasadnionych okoliczności co do jego realizacji, b) będą mogły ulegać zmianie w uzasadnionych przypadkach miejsca poszczególnych szkoleń, c) dopuszcza się możliwość wymiany osoby odpowiedzialnej za sprawy organizacyjne i za kontakty bieżące z Zamawiającymi oraz trenerów, tylko przy założeniu, że nowe osoby będą miały kwalifikacje nie niższe niż wymagane treścią SIWZ, d) dopuszcza się możliwość zmiany sposobu wykonywania zamówienia ze względu na zmiany w przepisach prawa albo zmianę sposobu certyfikacji lub egzaminowania wprowadzone przez uprawnione instytucje, niezależnie od woli stron umowy. 3. Wszelkie zamiany wprowadzone do niniejszej umowy dokonywane będą z poszanowaniem zasad art. 140 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz zasad ogólnych określonych tą ustawą.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spnt.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: sekretariat Zamawiającego: Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie, ul. Niemierzyńska 17a, 71-441Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2012 godzina 15:00, miejsce: Oferty należy składać w terminie do dnia 14.12.2011 r. do godziny 15:00 w sekretariacie Zamawiającego: Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie, ul. Niemierzyńska 17a,71-441Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt: Specjalistyczne i menedżerskie szkolenia IT dla firm Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie i kooperujących, umowa nr: UDA-POKL.08.01.01-32-135/11-00 zawarta w dniu 09.03.2012 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o., finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania:

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.