pl gb

Rozstrzygnięte

/ [WSTĘPNE OGŁOSZENIE] Budowa i wyposażenie I etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej/Cyfrowej, kontynuacja inwestycji

Polska-Szczecin: Roboty budowlane
2013/S 138-239136
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Roboty budowlane


Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Niemierzyńska 17A
Punkt kontaktowy: SPNT, ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin
Osoba do kontaktów: Lech Bartnik
71-441 Szczecin
POLSKA
Tel.: +48 918522911
E-mail: biuro@spnt.pl
Faks: +48 914336053
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.spnt.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka prawa handlowego
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II.A: Przedmiot zamówienia (Roboty budowlane)
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Budowa i wyposażenie I etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej/Cyfrowej,kontynuacja inwestycji
II.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: SzczecinPL424
II.3) Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie
II.4) Krótki opis rodzaju i zakresu robót budowlanych
1. Dokończenie inwestycji Budowy 3 Budynków Biurowych z garażem.
A) Budynek Centrum Komputerowego – Pow. Użytkowa: 1.760,25 M2
B) Budynek Inkubatora Przedsiębiorczości – Pow. Użytkowa: 4.489,56 M2
C) Budynek Centrum Innowacji - Pow. Użytkowa: 5.187,50 M2
2. Budowa Układu Dróg Wewnętrznych I Parkingów
3. Budowa Dojść Pieszych
4. Nasadzenia Zieleni Wysokiej, Średniej i Niskiej
5. Budowa Infrastruktury Technicznej, w tym generatora prądu i zasilaczy awaryjnych.
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 30 000 000 i 40 000 000 PLN
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45000000, 45111291, 45300000, 45450000
II.6) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 9.9.2013
Planowana data
rozpoczęcia robót budowlanych: 4.11.2013
zakończenia robót budowlanych: 31.10.2014
II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.8) Informacje dodatkowe:
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:
SPNT/ZP/05/2013
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.2) Warunki udziału
III.2.1) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007–2013, Oś priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.2 Innowacje i Transfer Technologii, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu. Umowa nr UDA-RPZP.01.02.01-32-003/10-0, projekt Budowa i Wyposażenie I etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej.
VI.2) Informacje dodatkowe:
VI.3) Informacje na temat ogólnych ram prawnych
VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.7.2013

Do pobrania:

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.