pl gb

Rozstrzygnięte

/ Zakup energii elektrycznej dla obiektu Pomerania Technopark, w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej/Cyfrowej

Szczecin:  Zakup energii  elektrycznej dla obiektu Pomerania Technopark, w Szczecinie  przy ul. Niemierzyńskiej/Cyfrowej Numer ogłoszenia: 366292 - 2014; data zamieszczenia: 05.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie  ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie  dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. , ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. +48 91 852 29 11, faks +48 91 433 60 53.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.spnt.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej dla obiektu Pomerania Technopark, w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej/Cyfrowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie  przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla obiektu Pomerania Technopark, w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej/Cyfrowej, w terminie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. - w ilości 1.400 MWh..

II.1.5) przewiduje się udzielenie  zamówień  uzupełniających:

Określenie  przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień  uzupełniających

20 %, tj. 280 MWh

II.1.6) Wspólny  Słownik Zamówień  (CPV): 09.30.00.00-2. II.1.7) Czy dopuszcza  się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza  się złożenie oferty  wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 15.000,00 PLN

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają  obowiązek  ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymóg posiadania przez Wykonawcę koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.3.3) Potencjał  techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.3.5) Sytuacja  ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania  spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  oprócz  oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności, jeżeli   przepisy   prawa   nakładają   obowiązek   ich   posiadania,   w   szczególności   koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzające,  że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8  ustawy,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i   11  ustawy,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę  lub miejsce  zamieszkania  poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę  lub miejsce  zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11  ustawy  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące  przynależności do tej samej grupy  kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia  zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria  oceny ofert:  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 0.95

2 - Termin płatności - 0.05

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której  jest dostępna  specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spnt.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia  można uzyskać  pod adresem:  Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., Szczecin (kod pocztowy:71-441) ul. Niemierzyńska 17A, pok. nr 2 (sekretariat) tel.: +48 91 85 22 911 fax: +48 91 85 22 192.

IV.4.4) Termin składania  wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu lub ofert:

19.11.2014 godzina 08:30, miejsce: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., Szczecin (kod pocztowy:71-441) ul. Niemierzyńska 17A, pok. nr 2 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie  zamówienia,  w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy  udzielonej przez państwa  członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym  Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone  na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.