pl gb

Zapytania ofertowe

/ ZAPYTANIE OFERTOWE NR SPNT/ZP/01/2021 z dnia 26.02.2021 r. na przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla pracowników Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA (10.05.2021r.):

ZAPYTANIE OFERTOWE NR SPNT/ZP/01/2021 z dnia 26.02.2021 r. w ramach projektu „Kompetencje drogą do sukcesu” Działanie 1.16 Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu 

Typ projekt II Zwiększenie potencjału Instytucji Otoczenia Biznesu

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. realizator projektu „Kompetencje drogą do sukcesu” będący Zamawiającym w postępowaniu ZAPYTANIE OFERTOWE NR SPNT/ZP/01/2021 z dnia 26.02.2021 r. informuje o wynikach niniejszego postępowania:

 1. Część A – Szkolenie dla pracowników celem podniesienia kompetencji: Design Thinking / Service Design. Oferta spełniająca warunki:
  Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych, ul. Halszki 15/21, 30-611 Kraków
  Cena brutto: 24.600,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych)
 2. Część B – Szkolenie dla pracowników celem podniesienia kompetencji: User Experience Design (UX). Żadna oferta nie spełniała warunków Zamawiającego.
 3. Cześć C - Szkolenie dla pracowników celem podniesienia kompetencji: Tworzenie innowacyjnych modeli biznesowych. Żadna oferta nie spełniała warunków Zamawiającego. 
 4. Cześć D - Szkolenie dla pracowników celem podniesienia kompetencji: Budowanie zespołów pracujących w Agile. Oferta nie spełniała warunków Zamawiającego.
 5. Część E – Warsztaty z wystąpień publicznych dla pracowników. Oferta spełniająca warunki:
  BUSINESS STUDIO Artur Sokołowski, Al. Jerozolimskie 81, lok. 7.10, 02-001 Warszawa
  Cena brutto: 14.760,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych)

Szczeciński Park Naukowo Technologiczny Sp. z o. o. realizując projekt „Kompetencje drogą do sukcesu” działanie 1.16 Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu Typ projekt II Zwiększenie potencjału Instytucji Otoczenia Biznesu Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, przeprowadza procedurę zapytania ofertowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR SPNT/ZP/01/2021 z dnia 26.02.2021 r. na przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla pracowników Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Termin składania ofert mija z dniem 13 marca 2021 . Szczegóły poniżej:

PYTANIA:

Pytanie nr 1:

W Załączniku 6 D pkt 6 lit. C wskazują Państwo, że szkolenie powinno trwać 4 dni, co jest optymalnym czasem, aby przygotować Uczestników do egzaminu na poziomie Foundation i Practitioner, natomiast lit. D tego punktu wskazuje również na przeprowadzenie symulacji biznesowej, która nie jest przewidziana w programie szkoleń przygotowujących do egzaminu. Do przeprowadzenia symulacji konieczny będzie dodatkowy dzień szkolenia. Dodatkowo symulacje przeprowadzamy wyłącznie na zajęciach stacjonarnych. Nie ma możliwości przeprowadzenia jej na zajęciach online.

Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie szkolenia o 1 dzień z założeniem realizacji szkolenia stacjonarnie wraz z symulacją, bądź pominięcie w wymaganiach punktu D (Załącznik 6 D pkt 6 lit. D)?

Pytanie nr 2:

Czy w związku z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 1, zamawiający przewiduje zmianę zapisów zapytania ofertowego, bądź zmianę w formularzu oferty tak, by dawał on możliwość złożenia oferty wariantowej?

Pytanie nr 3:

Mamy pytanie o koncepcję - czy załączamy opis koncepcji warsztatów do oferty?

ODPOWIEDZI:

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zgodnie z załącznikiem nr 6d, czas trwania szkolenia mającego na celu przygotowanie uczestników do zdania egzaminów na poziomie AgilePM Foundation wynosi 2 dni oraz na poziomie AgilePM Practitioner także 2 dni – razem 4 dni szkoleń. W związku z powyższym Zamawiający przyjął czas przeprowadzenia egzaminu AgilePM Practitioner trwającego 150 minut na dzień następny (5 dzień trwania szkolenia). Jednakże jest możliwość odbycia egzaminu na koniec 2 dnia (wskazują na to oferty firm szkoleniowych) a czas trwania 5 dnia przeznaczyć na „wspomaganie procesu nauki przy zastosowaniu gier symulacyjno-szkoleniowych” (Punkt 6 lit. d załącznika nr 6d). Oferent słusznie zauważył, że przeprowadzenie szkolenia przy zastosowaniu symulacji gry biznesowej może odbyć się tylko w przypadku przeprowadzenia szkoleń stacjonarnych. Z uwagi na miejsce szkolenia w siedzibie Zamawiającego (szkolenie zamknięte), ilość uczestników 6 osób stanowiących tylko pracowników Zamawiającego obecne wymogi epidemiczne umożliwiają odbycie szkoleń w takiej formie. Jednakże uwzględniając niepewność i zmiany w wytycznych sanitarnych Zamawiający uwzględnia także formę szkolenia online i ewentualnego braku możliwości przeprowadzenia „wspomagania procesu nauki przy zastosowaniu gier symulacyjno-szkoleniowych”. Zamawiający także bierze pod uwagę, w przypadku szkoleń online braku możliwości przeprowadzenia egzaminów certyfikowanych w trakcie szkoleń na rzecz otrzymania opłaconych przez Wykonawcę voucherów dla 6 uczestników szkolenia.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów zapytania ofertowego oraz zmian formularza ofertowego. Zgodnie z zapisami  zapytania ofertowego Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, zapytania ofertowego, obowiązującymi przepisami prawa i wymogami uzgodnień z Zamawiającym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy (§ 1 pkt 4 projektu umowy stanowiącego Załącznik 2d do zapytania ofertowego). Zgodnie z zapisami § 3 cytowanego projektu umowy - Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w zapytaniu ofertowym.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie wymaga na etapie składania oferty załączenia opisu koncepcji warsztatów.

Projekt „Kompetencje drogą do sukcesu” Działanie 1.16 Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu Typ projekt II Zwiększenie potencjału Instytucji Otoczenia Biznesu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.