pl gb

Zapytania ofertowe

/ Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

"Pełnienie funkcji doradcy ds. infrastruktury teletechnicznej w ramach projektu: Przetwarzanie w chmurze dla rozwoju miast cyfrowych – faza rozwoju”

 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu nr WND-POIG.05.01.00-00-087/12 pn. „Przetwarzanie w chmurze dla rozwoju miast cyfrowych – faza rozwoju” [dalej: „Projekt”] dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny sp. z o. o. [dalej: „Zamawiający”] zaprasza do złożenia oferty dotyczącej pełnienia doradcy ds. infrastruktury teletechnicznej w Projekcie.

Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie konkurencyjnym, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania wykonawców, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności.

I. Zarys Projektu

Szczeciński Park Naukowo-Technologicznego Sp. z o. o. (SPNT) zarządzający Technoparkiem Pomerania realizuje inwestycję rozbudowy i uruchomienia usług Technoparku Pomerania, w tym Centrum Danych, składającego się z Centrum Głównego zlokalizowanego w budowanym obiekcie F4 przy ul. Cyfrowej 4 w Szczecinie, o powierzchni komór serwerowych 602m2 oraz Centrum Zapasowego zlokalizowanego w budynku F1, przy ul. Niemierzyńskiej 17a kompleksu Technoparku Pomerania.

W wyniku realizacji projektu „Przetwarzanie w chmurze dla rozwoju miast cyfrowych - faza rozwoju” - dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.1, zostaną udostępnione nowe usługi Technoparku, w tym Usługi Centrum Danych zaprojektowane między innymi w oparciu o potrzeby i współpracę z lokalnymi firmami informatycznymi w ramach Powiązania Kooperacyjnego Cloud for Cities.

W ramach realizacji Zamówienia wytworzone zostaną produkty niezbędne do uruchomienia usług Technoparku, w tym Centrum Danych, opartych o infrastrukturę sprzętową, techniczną i oprogramowanie. Usługi będą świadczone w technologii chmury obliczeniowej w modelu:

•           Infrastructure-as-a-Service (IaaS),

•           Platform-as-a-Service (PaaS).

II. Przedmiot zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji doradcy ds. infrastruktury teletechnicznej na wszystkich etapach Projektu Przetwarzanie w chmurze dla rozwoju miast cyfrowych – faza rozwoju.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług związanych z doradztwem dotyczącym infrastrukturą teletechniczną w ramach Projektu, w szczególności w zakresie współpracy z Wykonawcą, którym jest aktualnie podmiot wyłoniony w ramach postępowania SPNT/ZP/02/2014

Przedmiot zamówienia określony jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, który są dostępny na stronie internetowej Zamawiającego http://www.technopark-pomerania.pl/pl/o-nas/przetargi/rozstrzygniete/zaprojektowanie-budowa-dostawa-wdrozenie-utrzymanie-serwisowanie-systemow-i-aplikacji-tworzacych-architekture-platform-technolog/.

Zamówienie obejmuje jedynie doradztwo przy części objętej projektem „Przetwarzanie w chmurze dla rozwoju miast cyfrowych – faza rozwoju” na zasadach i w zakresie określonym w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

III. Warunki udziału

1. Oferty w postępowaniu mogą złożyć Wykonawcy, dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

  1) posiada doświadczenie w kontroli i nadzorze dwóch projektów dotyczących projektowania i budowy Data Center lub serwerowni o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł każdy udokumentowane poprzez referencje lub umowy od klientów (wraz z  fakturą i dowodem jej uiszczenia przez Zleceniodawcę) potwierdzające świadczenie usług typu:

  • doradztwo techniczne w sprawach wyposażenia i zarządzania centrami danych
  • doradztwo techniczne w zakresie rozwiązań serwerowych w centrum danych
  • projektowanie sieci teleinformatycznych w centrum danych

 

2. Zamawiający nie może dokonać zakupu usług od podmiotów powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a Wykonawcą, polegające na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

3) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IV. Oferta

W ofercie należy wskazać następujące elementy:

  1. Oferta cenowa – powinna określać ryczałtową cenę brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia i powinna uwzględniać wszystkie koszty Wykonawcy oraz szacowany zysk.
  2. Opis kwalifikacji, wiedzy i dotychczasowego doświadczenia składającego ofertę w zakresie przedmiotu zamówienia, dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w punkcie III powyżej oraz wykaz osób wchodzących w skład zespołu doradcy, o których mowa w punkcie III powyżej. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż osoby wchodzące w skład zespołu doradcy posiadają niezbędne kwalifikacje.
  3. Oświadczenie o akceptacji warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i jego załącznikach, w tym potwierdzenie, iż pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie istnieją powiązania, o których mowa w punkcie III.2 niniejszego zapytania.

V. Forma płatności

Płatności rozliczane raz w miesiącu, przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę.

VI. Termin nadsyłania ofert

28.04.2015r. (do godz. 12:00) osobiście lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego.

VII. Termin wykonania usługi

Od dnia zawarcia umowy do dnia - 31.10.2015 r., z zastrzeżeniem, iż w przypadku przedłużenia okresu realizacji Projektu (dzień końcowego rozliczenia Projektu), jednakże nie dłużej niż o 2 miesiące, Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług w tym przedłużonym okresie, w ramach pierwotnego wynagrodzenia. Wykonawca udzieli rękojmi na okres – 6 miesięcy licząc od dnia przyjęcia przez Zamawiającego Raportu końcowego.

VIII. Warunki umowy

Warunki umowy określone zostały we Wzorze umowy, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

IX. Kryteria wyboru oferty

Cena: 100%.

X. Wybór wykonawcy i data zawarcia umowy

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty wyboru Wykonawcy.

XI. Zamawiający

Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny sp. z o. o.

ul. Niemierzyńska 17a

71-441 Szczecin

NIP: 955-200-02-38

XII. Załączniki

Załącznik nr 1: Wzór umowy

Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy

Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny (w szczególności w przypadku uchylania się przez wybranego Wykonawcę od podpisania umowy) oraz swobodnego wyboru oferty. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Katarzyną Wiśniewską, Menedżerem Działu Konsultingu ICT, tel.: 91 85 22 91891 85 22 918, kwisniewska@spnt.pl.

Do pobrania:

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.