pl gb
Serwery vps
Centrum danych

SLA

Gwarantujemy dostępność usługi przez 98% czasu w skali roku z wyłączeniem zaplanowanych prac serwisowych. Przez awarię rozumie się problem z Usługą wynikający z okoliczności, za które odpowiada Technopark Pomerania, jeżeli problem z Usługą trwa dłużej niż 15 minut.

Zaplanowane prace serwisowe przeprowadzane będą tylko w godzinach 23:00 – 4:00 czasu środkowoeuropejskiego. Czas trwania zaplanowanych prac serwisowych nie wlicza się do czasu niedostępności Usług. Maksymalny czas zaplanowanych prac serwisowych nie może przekroczyć 40 godzin w roku.

W przypadku niedotrzymania określonego wyżej poziomu Usług, Usługobiorca będzie uprawniony do otrzymania bonifikaty naliczanej jako procent opłat za awaryjnie działającą Usługę należnych za miesiąc, w którym awaria się zdarzyła. Bonifikata będzie naliczana w sposób następujący: 2% opłat za każde zakończone 30 minut niedostępności Usługi powyżej jej gwarantowanej dostępności, ale nie więcej niż 100% opłat należnych w danym miesiącu. Usługobiorca będzie uprawniony do otrzymania bonifikaty po upływie każdego miesiąca obowiązywania umowy.

Serwery VPSKolokacja banerBackup danych