Wydarzenia

Zarządzanie projektami UE

Przemyślany plan zarządzania projektem unijnym może być argumentem decydującym o przyznaniu dotacji, dlatego warto przewidzieć w nim różne mechanizmy rozwiązywania sytuacji kryzysowych, a jeżeli nie ma pewności, co do własnych umiejętności w tym zakresie, warto powierzyć to zadanie specjalistom mającym bogate doświadczenie i niezbędną wiedzę.

Zarządzanie projektem współfinansowanym ze środków unijnych obejmuje zarządzanie personelem, współpracę między partnerami oraz zarządzanie finansami. Nad każdym z tych aspektów powinien czuwać zespół doświadczonych w danym zakresie osób.

Specjaliści Technoparku Pomerania posiadają wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami UE. W ramach wsparcia oferujemy:

 • stworzenie i nadzorowanie przepływów finansowych w projekcie,
 • monitorowanie zapotrzebowania na gotówkę,
 • zarządzanie zmianami w budżecie, 
 • tworzenie uzasadnienia do wniosków o zmiany (korespondencja z jednostkami wdrażającymi fundusze),
 • tworzenie pełnej dokumentacji do wyboru wykonawców (ogłoszenia, regulaminy, uzasadnienia itd.), a także doradztwo w tym zakresie,
 • realizacja zadań związanych z obowiązkową promocją projektu,
 • realizacja wszystkich innych działań z zakresu zarządzania.

 

Rozliczenia projektów UE

Otrzymanie dotacji unijnej może mieć poważne konsekwencje podatkowe i gospodarcze związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą. Pozyskanie unijnej dotacji na zrealizowanie projektu jest niewątpliwie sukcesem, jednak należy pamiętać, że warunkiem koniecznym do zakończenia projektu jest jego prawidłowe rozliczenie.

Podstawowymi elementami systemu rozliczania dotacji są m.in.:

 • zapisy umowy o dofinansowanie, 
 • kwalifikowalność wydatków, 
 • wnioski o płatność / wnioski o zaliczkę, 
 • monitoring realizacji inwestycji, 
 • informacja i promocja projektu, 
 • archiwizacja dokumentacji projektowej, 
 • konta analityczne w systemie finansowo-księgowym,
 • wyodrębnione do projektu konto bankowe.

 

Mając duże doświadczenie w dziedzinie realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych z UE, poparte rozliczaniem zarówno projektów własnych, jak i zleconych nam przez inne instytucje i firmy, oferujemy pomoc i fachowe doradztwo naszych specjalistów w każdym aspekcie tego obszaru.

Ewaluacja projektów IT

Ewaluacja jest badaniem oceniającym realizację projektu, w wyniku którego formułowane są wnioski i rekomendacje. Każdy projekt powinien być poddany procesowi sprawdzania postępów podejmowanych działań i ewaluacji osiągniętych wyników. W ramach badania ewaluacyjnego sprawdzamy realizowane działania w projekcie oraz ich rezultaty (miękkie i twarde), określając, czy zostały osiągnięte cele projektu.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą w zakresie ewaluacji i monitoringu projektu, zachęcamy do kontaktu przed złożeniem wniosku. Pozwoli to na właściwe określenie rezultatów projektu i sposobu ich monitorowania. 

Pomoc prawna w zakresie pomocy publicznej

Wchłanianie i rozliczanie środków publicznych przez jednostki publiczne powoduje konieczność uwzględnienia zagadnień związanych z pomocą publiczną. W tym zakresie oferujemy:

 • doradztwo prawne,
 • udział w postępowaniach związanych z pomocą publiczną (instytucje krajowe, UOKiK, Komisja Europejska),
 • przygotowanie i opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentów,
 • tworzenie regulaminów wykorzystania infrastruktury zakupionej ze środków publicznych.

 

Dokumentacja przetargowa

Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie w sporządzaniu, analizie i weryfikacji wszelkiej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dzięki czemu oferują profesjonalne wsparcie w zakresie:

 • ustalenia podstawowych założeń dotyczących przedmiotu zamówienia,
 • warunków udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać wykonawcy,
 • ustalenia właściwego trybu udzielenia zamówienia,
 • pomocy w przygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 • pomocy w przygotowaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia,
 • pomocy w przygotowaniu umowy z wybranym wykonawcą i udziału w bezpośrednich negocjacjach,
 • asysty na wszystkich etapach procedury przetargowej, włączając w to udział w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami administracyjnymi,
 • opieki nad projektem po zakończeniu przetargu – doradztwo technologiczne i prawne na etapie wdrożenia projektu aż do jego zakończenia, w szczególności na warunkach FIDIC, PRINCE 2, SCRUM, ITIL.

 

Należyta redakcja i opracowanie ww. dokumentów jest istotna nie tylko z perspektywy przepisów dotyczących zamówień publicznych, lecz także tych dotyczących dyscypliny finansów publicznych, które przewidują dotkliwe sankcje związane z nieprawidłowym przeprowadzeniem postępowania przetargowego. Wsparcie naszych specjalistów w tym zakresie daje komfort spokojnej i bezpiecznej pracy nad wdrożeniem.
 

 


Kontakt