Wydarzenia

Wsparcie w pozyskiwaniu dotacji

Specjaliści Technoparku Pomerania posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Skutecznie wspieramy firmy i instytucje w zakresie pozyskiwania dotacji UE na sfinansowanie planowanych projektów. Nasza pomoc obejmuje:

 • weryfikację możliwości uzyskania dofinansowania do planowanego projektu,
 • stworzenie koncepcji projektu,
 • napisanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami,
 • zarządzanie projektem,
 • pomoc w skompletowaniu dokumentacji aplikacyjnej.

 

Indywidualne diagnozy

Indywidualna diagnoza to dokument niezbędny przy uzasadnianiu potrzeb, na zaspokojenie których staramy się o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Wnioskodawca musi przedłożyć taką diagnozę w postaci osobnego dokumentu. Załączona do wniosku o dofinansowanie diagnoza powinna być zatwierdzona przez organ prowadzący (najczęściej jest to właściwy urząd).

Wykonujemy wszelkie niezbędne diagnozy, m.in.:

 • indywidualnego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ogólne’
 • stopnia poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności u wybranej grupy respondentów,
 • otoczenia społeczno-gospodarczego (w tym podmiotów: przedsiębiorców, instytucji zrzeszających przedsiębiorców, pracodawców, instytucji rynku pracy),
 • potrzeb, barier, deficytów i oczekiwań uczestników projektu dofinansowanego z UE  (grupy docelowej).

 

Studia wykonalności

Studium wykonalności projektu jest dokumentem niezbędnym we wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Sporządza się go przy projektowaniu przedsięwzięć, których wymiar komercyjny jest najczęściej w jakimś stopniu ograniczony. Struktura i charakter studium wykonalności są zbliżone do biznesplanu, jednak studium z reguły jest dokumentem obszerniejszym.

Podstawowym celem studium wykonalności jest sprawdzenie nie tylko finansowej opłacalności przedsięwzięcia, ale również jego szeroko pojętej ekonomiczności - czy jest ono stabilne z finansowego punktu widzenia, czy jest korzystne społecznie, czy dąży do zrównoważonego rozwoju regionu.

Każdy projekt składa się z:

 • fazy przedinwestycyjnej,
 • fazy inwestycyjnej,
 • fazy operacyjnej (eksploatacyjnej).

 

Pogłębiona analiza finansowa powinna zostać przeprowadzona w początkowej fazie, czyli na etapie formułowania projektu. Zadaniem studium wykonalności jest dostarczenie przesłanek do podjęcia decyzji o przyznaniu środków finansowych z funduszy pomocowych dla planowanego przedsięwzięcia.
 

 


Kontakt