Wydarzenia

Unijne rozporządzenie RODO nałożyło na administrację publiczną obowiązek wprowadzenia systemu ochrony danych osobowych. Jedną z najważniejszych zmian prawnych jest konieczność wyznaczenia niemal w każdej jednostce Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jego zadaniem jest wspieranie administratora danych w realizacji obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych i nadzorowanie zgodności procedur z przepisami prawa. Jednostki administracji mogą zatrudnić Inspektora Danych Osobowych bądź zlecić wykonywanie jego obowiązków zewnętrznym specjalistom.

Eksperci Technoparku Pomerania z powodzeniem sprawują funkcję Inspektora Danych Osobowych w instytucjach publicznych . Posiadają fachową wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania prawa (krajowych i europejskich przepisów o ochronie danych osobowych),  obsługi systemów IT i ich zabezpieczeń, przetwarzania danych oraz zarządzania ryzykiem.

W ramach świadczonych usług wzmacniają ochronę danych osobowych w jednostce poprzez:

 1. Współpracę z Administratorem Danych Osobowych w zorganizowaniu i wdrożeniu systemu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami RODO, w tym także informowanie przedstawicieli i pracowników jednostki, którzy przetwarzają dane osobowe, o spoczywających na nich obowiązkach wynikających z RODO oraz z innych obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 2. Doradztwo przy aktualizacji procesów przetwarzania danych oraz analizowanie i sprawdzanie zgodności tego przetwarzania z przepisami prawa.
 3. Informowanie, doradzanie i rekomendowanie określonych działań w zakresie ochrony danych osobowych.
 4. Uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 5. Nadzór i doradztwo przy opracowywaniu i aktualizacji polityk ochrony i procedur przetwarzania danych osobowych (w tym przeprowadzenie audytu zgodnie z art. 39 ust. 1 lit b RODO przy dokonywaniu ww. aktualizacji i sporządzenie stosownej pisemnej informacji).
 6. Aktualizację rejestru czynności przetwarzania danych, w szczególności na podstawie materiałów przekazanych przez jednostkę.
 7. Pogłębianie wiedzy i zwiększanie świadomości pracowników jednostki z zakresu ochrony danych osobowych poprzez organizację szkoleń.
 8. Tworzenie, modyfikację, opiniowanie i analizę klauzul, regulaminów i innych dokumentów w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.
 9. Obsługę formalno-prawną incydentów ochrony danych osobowych.
 10. Wsparcie w zakresie systemów informatycznych, w tym współpracę z osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad systemem i sprzętem informatycznym w jednostce w formie doradztwa i rekomendacji, jakie funkcjonalności muszą spełniać systemy przetwarzające dane osobowe.
 11. Współpracę z ewentualnymi podmiotami obsługującymi monitoring i zapewniającymi ochronę placówki (wsparcie przy określaniu prawnych i organizacyjnych zasad przetwarzania danych osobowych w monitoringu).
 12. Doradztwo w zakresie przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych, w tym analizy ryzyka w stosownych przypadkach.
 13. Pełnienie funkcji osoby kontaktowej dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Bieżące wsparcie pracowników w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 15. Monitorowanie zmian w przepisach prawnych (oraz w interpretacji organu nadzorczego) dotyczących sposobu przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych i informowanie przedstawicieli jednostki o tych zmianach.

 

Zaufaj naszym specjalistom i skutecznie chroń dane osobowe w swojej instytucji. Zapraszamy do współpracy.


Kontakt

 • mandryszak@spnt.pl
 • mobile: +48 797 599 363, tel.: +48 52 569 12 55
 • fax: +48 91 85 22 192